Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


Publisert 17.12.2021

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gjennom SMIL-ordningen gis det tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak.


Publisert 01.12.2021

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.


Publisert 28.10.2021

Husk frist for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfristen er 31. oktober for ordningen, som tidligere het erstatning for avlingssvikt.


Publisert 28.10.2021

Tilskudd til drift av beitelag 2021

Søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk, OBB) er 15. november.


Publisert 13.09.2021

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Skogeiere kan søke om støtte til å bevare eller videreutvikle miljøverdier – frister 1. september og 1. november.


Publisert 06.07.2021

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2021 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 14.06.2021

Tilskudd ved klimabetinget avlingssvikt – salgsproduksjoner

Informasjon til søker med grovfôr for salg, korn/frø, poteter, grønnsaker, frukt, bær og honning – søknadsfrist 31. oktober.


Publisert 10.06.2021

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.


Publisert 02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.


Publisert 01.06.2021

Søknad om erstatning for avlingssvikt

Søknadsfristen er 31. oktober.