Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Oppdatert 07.06.2024

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen. Søknadsfristen er 31. oktober det året avlingssvikten oppstod. 

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratets nettsted. Der finner du både meldeskjema og søknadsskjema.

Vis mer


Publisert 24.04.2024

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2024 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 23.04.2024

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2024

Statsforvalteren i Agder har fått tildelt 11 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK) i 2024. 8,3 millioner kroner er nå fordelt ut til kommunene etter første tildeling.


Publisert 12.03.2024

Vipetiltak i RMP fra 2024

Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) er nå inne i tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket. Frist for å jordarbeide vipestriper og melde inn tiltak er 1. april.


Sist endret 08.02.2024

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gjennom SMIL-ordningen gis det tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak.


Sist endret 08.02.2024

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Nå har alle områdene fått oppdaterte forvaltningsplaner.


Publisert 29.09.2023

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret og mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart.


Publisert 28.09.2023, Sist endret 27.10.2023

Nye satsar – produksjonssvikt i jordbruket

Landbruksdirektoratet har no berekna dei nye satsane. 


Sist endret 27.10.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfrist er 31. oktober. Kommunen skal måle opp fôrlager ved innsett av beitedyra.


Sist endret 03.10.2023

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. Agder fylkeskommunes 2023-bevilgning til drenering er oppbrukt.


Publisert 18.08.2023

Regjeringa foreslår å auke satsane ved produksjonssvikt i jordbruket

Satsane vil auke med anslagsvis 6 prosent. Tilskotstaket blir også auka.