Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


Publisert 05.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt

Etter en tørr sommer kan det bli aktuelt å søke om erstatning. Meld fra til kommunen om avlingsskade og før beitelogg!


Publisert 01.07.2022

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner – frist 1. oktober.


Publisert 30.06.2022

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2022 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 30.06.2022

Tilskudd til drift av seter – nytt RMP-tiltak i Agder fra 2022

For foretak med melkeproduksjon i minst fire uker per sesong på et historisk seteranlegg – gjelder ikke dagens fellesbeiter i Agder.


Sist endret 23.06.2022

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Økte tilskuddssatser fra 1. juli 2022 blir 2 500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft.


Publisert 23.06.2022

RMP-tilskuddet til klimarådgiving justert

Endringer i regelverket som følge av jordbruksoppgjøret 2022.


Publisert 13.05.2022, Sist endret 20.06.2022

Foreløpige satser for regionale miljøtilskudd i jordbruket 2022

Statsforvalteren i Agder har i samråd med næringsorganisasjonene vedtatt foreløpige satser for årets søknadsomgang i RMP.


Publisert 29.03.2022

Justering i tidligpensjonsordningen for jordbrukere

To nye unntak i beregningen av om inntekten til ektefelle/samboer er under 100 000 kr.


Publisert 28.03.2022

Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft

Pelsdyroppdretterne kan nå sende krav om erstatning etter det nye regelverket.