Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


Publisert 28.10.2021

Husk frist for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfristen er 31. oktober for ordningen, som tidligere het erstatning for avlingssvikt.


Publisert 28.10.2021, Sist endra 28.10.2021

Tilskudd til drift av beitelag 2021

Søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk, OBB) er 15. november.


Publisert 13.09.2021

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Skogeiere kan søke om støtte til å bevare eller videreutvikle miljøverdier – frister 1. september og 1. november.


Publisert 06.07.2021

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2021 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 14.06.2021

Tilskudd ved klimabetinget avlingssvikt – salgsproduksjoner

Informasjon til søker med grovfôr for salg, korn/frø, poteter, grønnsaker, frukt, bær og honning – søknadsfrist 31. oktober.


Publisert 10.06.2021

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.


Publisert 02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.


Publisert 01.06.2021

Søknad om erstatning for avlingssvikt

Søknadsfristen er 31. oktober.


Publisert 01.06.2021

Veiledning til søknad om erstatning for avlingssvikt

Avling i skadeåret på foretakets fulldyrka og overflatedyrka arealer skal beregnes.


Publisert 15.04.2021

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien.