Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 07.06.2024

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Tilskot ved produksjonssvikt

Jordbruksføretak med omfattande svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold kan søkje om tilskot. Før du søkjer må du ha ha meldt frå om svikten til kommunen. Søknadsfristen er 31. oktober det året avlingssvikten oppstod.

Du kan lese meir på nettstaden til Landbruksdirektoratet. Der finn du både meldeskjema og søknadsskjema.

Vis meir


Publisert 24.04.2024

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2024 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 23.04.2024

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2024

Statsforvalteren i Agder har fått tildelt 11 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK) i 2024. 8,3 millioner kroner er nå fordelt ut til kommunene etter første tildeling.


Publisert 12.03.2024

Vipetiltak i RMP fra 2024

Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) er nå inne i tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket. Frist for å jordarbeide vipestriper og melde inn tiltak er 1. april.


Sist endra 08.02.2024

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gjennom SMIL-ordningen gis det tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak.


Sist endra 08.02.2024

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Nå har alle områdene fått oppdaterte forvaltningsplaner.


Publisert 29.09.2023

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret og mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart.


Publisert 28.09.2023, Sist endra 27.10.2023

Nye satsar – produksjonssvikt i jordbruket

Landbruksdirektoratet har no berekna dei nye satsane. 


Sist endra 27.10.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfrist er 31. oktober. Kommunen skal måle opp fôrlager ved innsett av beitedyra.


Sist endra 03.10.2023

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. Agder fylkeskommunes 2023-bevilgning til drenering er oppbrukt.


Publisert 18.08.2023

Regjeringa foreslår å auke satsane ved produksjonssvikt i jordbruket

Satsane vil auke med anslagsvis 6 prosent. Tilskotstaket blir også auka.