Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


Publisert 26.05.2023

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2023 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 02.05.2023

Nytt regionalt miljøprogram for perioden 2023–2026

Nytt RMP for jordbruket i Agder er nå fastsatt og ny forskrift trått i kraft – store endringer.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.


Publisert 17.03.2023

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).


Publisert 20.02.2023

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret, mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart, og få på plass fullstendig gjødslingsplan før sesongen.


Publisert 29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


Publisert 05.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt

Etter en tørr sommer kan det bli aktuelt å søke om erstatning. Meld fra til kommunen om avlingsskade og før beitelogg!


Publisert 30.06.2022

Tilskudd til drift av seter – nytt RMP-tiltak i Agder fra 2022

For foretak med melkeproduksjon i minst fire uker per sesong på et historisk seteranlegg – gjelder ikke dagens fellesbeiter i Agder.


Sist endra 23.06.2022

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Økte tilskuddssatser fra 1. juli 2022 blir 2 500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft.


Publisert 23.06.2022

RMP-tilskuddet til klimarådgiving justert

Endringer i regelverket som følge av jordbruksoppgjøret 2022.