Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


Publisert 28.03.2022

Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft

Pelsdyroppdretterne kan nå sende krav om erstatning etter det nye regelverket.


Publisert 20.01.2022

Skogtilskudd – satser og frister

Tilskuddssatser til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog for 2022 er nå fastsatt.


Publisert 28.10.2021

Tilskudd til drift av beitelag 2021

Søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk, OBB) er 15. november.


Publisert 16.06.2020

Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.


Publisert 25.05.2020

Beitetilskuddene i produksjonstilskudd

Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker.


Publisert 24.02.2020

Produksjonstilskudd – frister

Søknadsfrist for del 1 er 15. mars, og for del 2 er den 15. oktober.


Publisert 13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 


Publisert 31.01.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.


Publisert 02.04.2019

Tidligpensjon i jordbruket

Ordningen ble innført for å stimulere til eierskifte i landbruket og skal bidra til å lette generasjonsovergangene i jordbruket.