Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Dreneringsarbeid i Lindesnes kommune.
Dreneringsarbeid i Lindesnes kommune. Foto: Jahn Bråtveit.

Økte tilskuddssatser fra 1. juli 2022 blir 2 500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft.

Sist endra 23.06.2022

I jordbruksforhandlingene 2022 ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder fra 1. juli 2022. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene.

Det er for 2022 avsatt 68 mill. kroner til drenering. Dette, i tillegg til tidligere udisponerte midler på ordningen, tilsier at det bør være tilstrekkelig med midler til drenering fremover. Tilskuddet er ment å være et insitament for å igangsette drenering. Tiltakshaver må dekke hoveddelen av kostnadene.

Av hensyn til blant annet vannmiljøutfordringer, skal arealer med korn, grønnsaker og poteter fortsatt prioriteres ved fordeling av midler.

Drenering – et viktig klimatilpasningstiltak og bidrar til økt matproduksjonen

Klimaekspertene sier at vi må forvente økt nedbørsmengde og økt nedbørintensitet framover. Dette fører til større krav til drenerings- og hydrotekniske anlegg for å håndtere vannmassene framover. Drenering er derfor et viktig klimatilpasningstiltak. Det er stort behov for å bedre grøfte- og dreneringstilstanden – også her i Agder.  

Ved dårlig dreneringstilstand i jorda har plantene dårlige vilkår for vekst. God grøfting og drenering er viktig for god jord- og plantekultur – noe som gir økt avling og dermed økt matproduksjon, som reduserer klimagassutslipp fra jordbruket og som reduserer næringsavrenning til vann og vassdrag. Drenering er viktig, med eller uten tilskudd!

Kommunen bestemmer

Det er kommunene som forvalter denne tilskuddsordningen. Det betyr at kommunen fastsetter søknadsfrist, informerer og veileder om regelverket og om søknadsprosessen. Kommunen behandler søknader, fatter vedtak og godkjenner utbetaling av tilskudd. Du må søke om tilskuddet før du setter i gang med dreneringsarbeidet. Ikke vent til gravemaskinen står på jordet før du søker!

Mer informasjon, søknadsskjema og rundskriv finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.