Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Dreneringsarbeid i Lindesnes kommune.
Dreneringsarbeid i Lindesnes kommune. Foto: Jahn Bråtveit.

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. Agder fylkeskommunes 2023-bevilgning til drenering er oppbrukt.

Sist endra 03.10.2023

I jordbruksforhandlingene 2023 ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 4000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder fra 1. juli 2023. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er oppdatert med de nye satsene.

Det er for 2024 avsatt 68 mill. kroner til drenering. Tilskuddet er ment å være et insitament for å igangsette drenering. Tiltakshaver må dekke hoveddelen av kostnadene.

Av hensyn til blant annet vannmiljøutfordringer, skal arealer med korn, grønnsaker og poteter fortsatt prioriteres ved fordeling av midler.

Kommunen behandler søknadene

Det er kommunene som forvalter denne tilskuddsordningen. Det betyr at kommunen fastsetter søknadsfrist, informerer og veileder om regelverket og om søknadsprosessen. Kommunen behandler søknader, fatter vedtak og godkjenner utbetaling av tilskudd. Du må søke om tilskuddet før du setter i gang med dreneringsarbeidet. Ikke vent til gravemaskinen står på jordet før du søker!

Det er mulig å trekke søknader innsendt før 1. juli 2023, der tiltaket ikke er påbegynt. Søker kan da sende inn søknad på nytt og få saken behandlet etter oppdatert forskrift med nye satser. Kontakt kommunen direkte for å trekke søknad.

Mer informasjon, søknadsskjema og rundskriv finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Agder fylkeskommune med bevilgning til grøfting

På Fylkestingsmøtet 20. juni 2023 ble det bevilget 2 millioner kroner til grøftetilskudd til landbruket. Sats på 2000 kr per dekar / 30 kr per løpemeter blir lagt oppå det statlige tilskuddet til drenering av jordbruksjord.

Tilskuddet gjelder søknader innsendt fra 1. juli 2023 og tiltak som ikke allerede er igangsatt. Frist for å søke er 1. november eller så langt midlene rekker.

Se informasjonsbrev fra Agder fylkeskommune

29. september meldte fylkeskommunen at 2023-midlene til drenering er brukt opp. Fylkeskommunen bevilget også midler til drenering i 2020. I januar 2024 kan fylkeskommuen komme til å inndra 2020-midler til dreneringstiltak som ikke er gjennomført. Fylkeskommunen har ikke avklart hvordan inndradde midler skal forvaltes.

Drenering – et viktig klimatilpasningstiltak og bidrar til økt matproduksjonen

Klimaekspertene sier at vi må forvente økt nedbørsmengde og økt nedbørintensitet framover. Dette fører til større krav til drenerings- og hydrotekniske anlegg for å håndtere vannmassene framover. Drenering er derfor et viktig klimatilpasningstiltak. Det er stort behov for å bedre grøfte- og dreneringstilstanden – også her i Agder.  

Ved dårlig dreneringstilstand i jorda har plantene dårlige vilkår for vekst. God grøfting og drenering er viktig for god jord- og plantekultur – noe som gir økt avling og dermed økt matproduksjon, som reduserer klimagassutslipp fra jordbruket og som reduserer næringsavrenning til vann og vassdrag. Drenering er viktig, med eller uten tilskudd!