Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gjennom SMIL-ordningen gis det tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak.

Sist endret 08.02.2024

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra målsettinger og strategier i den enkelte kommune.

Det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Tiltak som omfattes av SMIL-ordningen

1. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Det kan innvilges tilskudd til prosjekter – prosesser – som resulterer i en plan for gjennomføring av konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak i et område. 

Gjennom samarbeid over større områder, for eksempel langs et vassdrag eller i ei grend, kan en bedre løse miljøutfordringer i fellesskap. Formålet med slike prosjekter er å få en helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet og få flest mulig med i arbeidet med spesielle miljøtiltak.

Det er viktig å sikre at tiltakene som blir foreslått eller planlagt i prosjektet, faktisk kan gjennomføres. Derfor må grunneiere som blir direkte berørt, involveres i arbeidet.

2. Kulturlandskapstiltak

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak).

Dette kan være tiltak som

  • ivaretar jordbrukets verdifulle kulturlandskap og biologiske verdifulle arealer, f.eks. istandsetting av artsrik slåtteeng, bekjempelse av fremmede skadelige arter og pollineringsvennlige tiltak
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer i tilknytning til jordbrukslandskapet, f.eks. istandsetting av bevaringsverdige bygninger (som utløer, kvernhus, potetkjellere stabbur osv.), steingjerder, buveier, bakkemurer med mer
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne, f.eks. rydding av stier og gamle veifar i jordbrukets kulturlandskap

Det kan ikke gis tilskudd til å rydde og gjerde inne gammel kulturmark uten at tiltaket fremmer fremmer natur og/eller kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og som er utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

3. Forurensningstiltak

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å redusere forurensningen eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak).

Dette kan være tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann.

Eksempler på tiltak er

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
  • erosjonssikring av elve- og bekkekanter, flomdempende tiltak
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning (dekke over eksisterende gjødsellager) eller driftsopplegg 

Hvem kan motta SMIL-tilskudd?

Tilskudd kan innvilges til registrerte foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 2 og § 3 eller § 4, det vil si foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Tilskudd kan også innvilges til eier av en landbrukseiendom der arealene leies bort til et foretak som oppfyller kravene nevnt i foregående setning. Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav at foretaket som driver jordbruksarealene, faktisk søker om og mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Kommunens prioriteringer

Kommunene utarbeider lokale retningslinjer for bruk av midler til spesielle miljøtiltak (SMIL) i dialog med næringsorganisasjonene i kommunen og Statsforvalteren. I retningslinjene beskrives utfordringer, lokale behov og mål for landbrukets miljøinnsats. I tillegg beskrives prioriteringene for bruk av midler i en periode.

For mer informasjon om SMIL-ordningen generelt, se Landbruksdirektoratets nettside om ordningen. For mer informasjon om kommunens prioritering og tilskuddsnivå, se kommunens nettside om ordningen.