Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 07.05.2024

Tilskudd til kommunale jordvernstrategier

Nå kan kommuner søke tilskudd til arbeid med egen jordvernstrategi – frist 20. august.


Publisert 05.04.2024

Kritisk tid for jordvernet

Fordrer en langt sterkere prioritering av jordvern.


Publisert 05.02.2024

Nytt jordvernbrev: Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda

Landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande gjer kommunepolitikarane merksame på ansvaret dei har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.


Publisert 31.10.2023

Matsikkerhet – vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


Publisert 05.07.2023

Økt omdisponering av dyrka jord

233 dekar dyrka jord ble omdisponert i Agder i 2022. Hovedårsaken var veiutbygging (E39) – som i 2019 og 2020.


Publisert 29.06.2023

Skjerpa mål for jordvern

Ny jordvernstrategi med mål om å redusere omdisponering fra 3000 til 2000 dekar per år for hele landet.


Publisert 14.04.2023

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan også i år søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 31. mai. Potten er økt.


Publisert 13.10.2022

Interessant seminar om jordvern i det store bildet

Ulike vinklinger på temaet jordvern fra forskerhold, næring og kommune – se presentasjonene her.


Publisert 15.09.2022

Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021

Etter omdisponeringer til store veiprosjekter de to foregående årene, er Agder i 2021 nede på 91 dekar omdisponert.


Publisert 06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk.