Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 13.10.2022

Interessant seminar om jordvern i det store bildet

Ulike vinklinger på temaet jordvern fra forskerhold, næring og kommune – se presentasjonene her.


Publisert 15.09.2022

Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021

Etter omdisponeringer til store veiprosjekter de to foregående årene, er Agder i 2021 nede på 91 dekar omdisponert.


Publisert 08.04.2022

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 30. juni.


Publisert 06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk. 


Publisert 30.03.2022

Ta vare på matjorda

I nytt jordvernbrev oppfordrer to statsråder kommunene til å lage jordvernstrategier og til å tilbakeføre omdisponerte jordbruksarealer som ennå ikke er nedbygd.


Publisert 27.01.2022

Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

Kartløysinga Kilden – arealinformasjon, databasar og statistikk – nyttig i kommunane sitt arbeid med arealforvaltning.


Publisert 10.09.2021

Tall fra nydyrkingssøknader i Agder

I 2020 kom det inn 81 søknader, og kommunene godkjente 923 dekar til nydyrking.


Publisert 06.07.2021

Betydelig omdisponering av dyrka jord

Hovedårsaken i Agder i 2020 var utbygging av E39 og Rv 9, slik det også var i 2019.


Publisert 03.05.2021

Statsforvalteren har nominert Arendal kommune til jordvernprisen

Den nasjonale jordvernprisen deles ut av Landbruks- matdepartementet annethvert år og skal inspirere til gode strategier og tiltak for å ta vare på dyrka mark.


Publisert 26.02.2021

Dyrkingskart gir jordvernet drahjelp

Det er verdifulle jordbruksarealer i Agder og potensiale for mer produksjon av korn og grønt.