Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


Publisert 05.04.2024

Kritisk tid for jordvernet

Fordrer en langt sterkere prioritering av jordvern.


Publisert 05.02.2024

Nytt jordvernbrev: Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda

Landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande gjer kommunepolitikarane merksame på ansvaret dei har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.


Publisert 31.10.2023

Matsikkerhet – vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


Publisert 05.07.2023

Økt omdisponering av dyrka jord

233 dekar dyrka jord ble omdisponert i Agder i 2022. Hovedårsaken var veiutbygging (E39) – som i 2019 og 2020.


Publisert 29.06.2023

Skjerpa mål for jordvern

Ny jordvernstrategi med mål om å redusere omdisponering fra 3000 til 2000 dekar per år for hele landet.


Publisert 14.04.2023

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan også i år søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 31. mai. Potten er økt.


Publisert 13.10.2022

Interessant seminar om jordvern i det store bildet

Ulike vinklinger på temaet jordvern fra forskerhold, næring og kommune – se presentasjonene her.


Publisert 15.09.2022

Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021

Etter omdisponeringer til store veiprosjekter de to foregående årene, er Agder i 2021 nede på 91 dekar omdisponert.


Publisert 06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk. 


Publisert 30.03.2022

Ta vare på matjorda

I nytt jordvernbrev oppfordrer to statsråder kommunene til å lage jordvernstrategier og til å tilbakeføre omdisponerte jordbruksarealer som ennå ikke er nedbygd.