Interessant seminar om jordvern i det store bildet

Lydhør forsamling på jordvernseminar i bystyresalen i Kristiansand 2. september 2022.
Lydhør forsamling på jordvernseminar i bystyresalen i Kristiansand 2. september 2022. Foto: Una Glende Janson / Statsforvalteren i Agder.

Ulike vinklinger på temaet jordvern fra forskerhold, næring og kommune – se presentasjonene her.

Publisert 13.10.2022

Statsforvalteren arrangerte tidligere i høst seminar om «Jordvern i det store bildet», sammen med Kristiansand kommune. Her ble jordverntemaet belyst både fra forskerhold (NIBIO) og fra et bredt spekter sentrale aktører på Agder som Bondelaget, Jordvern Agder, Næringsforeningen og Kristiansand kommune. Ikke minst fikk vi også gode, inspirerende jordvernhistorier fra nabofylket Rogaland.

Dyrka jord er en knapp og ikke-fornybar ressurs som utgjør bare 3,5 % av landarealet i Norge og kun 2,3 % av landarealet i Agder. De sentrale føringene på jordvern er meget strenge – nedbygging av dyrka jord skal ned på et absolutt minimum. Likevel taper ofte jordvernet i arealkampen mot andre formål. På seminaret ble blant annet dette illustrert på en tankevekkende måte.

«Bare et jorde»?

Rådgiver Hege Ulfeng fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) satte dagens jordvernutforinger i perspektiv med en oversikt over de lange historiske linjene når det gjelder både nedbygging og nydyrking av dyrka jord. Hun pekte blant annet på betydningen av de små, spredte jordene vi har så mange av i Agder. Mange ligger innenfor tettsteder og er meget utsatt for å bli nedbygd. Av nedbygd dyrka jorda på Agder fra 2004 til 2015 utgjorde de inneklemte «tettstedsjordene» 21 % (1101 dekar). I tillegg til å utgjøre store jordbruksarealer til sammen, er det enkelte lille jordet verdifullt i seg selv – blant annet med tanke på urbant landbruk. Uttrykket «bare et jordbruksareal» er aldri sant, påpekte Ulfeng. En annen tankevekkende utfordring Ulfeng pekte på var at 20 % av Agders drøyt 380 000 dekar dyrka jord synes å være ute av drift.

Gode jordvernhistorier

I tillegg til at en fikk belyst viktige utfordringer, var det gledelig å høre konkrete eksempler på at det gjøres mye godt jordvernarbeid i kommunene for tiden – både her i Agder og i Rogaland. Blant annet fortalte fagleder i Rogaland fylkeskommune, Knut Harald Dobbe, at en rekke kommuner i Rogaland nå tilbakefører store arealer i kommuneplanen til grønt/-LNF-formål, arealer som tidligere har vært avsatt til utbyggingsformål. Ordfører Jan Oddvar Skisland viste også til at Kristiansand kommune er i ferd med å tilbakeføre store arealer fra utbyggings- til LNF-formål i forbindelse med sin revisjon av kommuneplanen. I tillegg innfører kommunen null-visjon for nedbygging av dyrka jord.

En god gjeng fra ulike kommuner i Agder møtte opp på seminaret, som fant sted i bystyresalen i Kristiansand 2. september.

Tusen takk særlig til foredragsholderne, men også til alle som møtte opp og bidro til at det ble et flott og tankevekkende seminar!

Under lenker og dokumenter ligger presentasjonene fra de foredragsholderne som viste lysark. (Noen bilder og sider i presentasjonene er slettet pga. usikre bilderettigheter.)