Økt omdisponering av dyrka jord

233 dekar dyrka jord ble omdisponert i Agder i 2022. Hovedårsaken var veiutbygging (E39) – som i 2019 og 2020.

Publisert 05.07.2023

SSB har publisert tall for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i 2022.

På landsbasis viser statistikken (KOSTRA) for 2022 at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 509 dekar. Det betyr at omdisponeringen er over Stortingets jordvernmål fra 2021 på 3 000 dekar.

For Agders del ble 233 dekar dyrka jord omdisponert i 2022. Som diagrammet under viser er dette langt over en dobling fra det foregående året 2021. Motorveiutbygging var hovedårsaken til den betydelige omdisponeringen i 2022. Mer konkret gjaldt dette detaljreguleringsplanen for E39 Mandal–Lyngdal øst, som ble vedtatt i fjor.

På samme måte som i 2022 var veiutbygging (E39 og rv. 9) hovedårsaken til betydelige omdisponeringstall i 2019 og 2020.

Ny jordvernstrategi med skjerpa mål for jordvern

Det er viktig å holde trykket oppe for å redusere nedbygging av dyrka jord. Jordvernpolitikken blir stadig skjerpet inn, blant annet gjennom en rekke revisjoner av nasjonal jordvernstrategi og i jordvernbrev. Senest 16. juni 2023 vedtok Stortinget ny jordvernstrategi, hvor målet for omdisponering av dyrka jord ble skjerpet fra maksimalt 3000 dekar (målet fra 2021) til maksimalt 2000 dekar per år. Målet skal nås innen 2030. Strategien inneholder en rekke nye jordverntiltak. I tillegg videreføres tiltak fra tidligere strategi.

Les mer om ny jordvernstategi og se dokumenter her

Kommunenes sentrale rolle

I den nye jordvernstrategien understrekes det at kommunen er en særdeles viktig aktør i jordvernarbeidet. Kommunenes sentrale rolle tydeliggjøres også i det siste jordvernbrevet, «Ta vare på matjorda», som ble utgitt 23. mars 2022 fra Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet. I brevet oppfordres kommunene blant annet til å ha en nullvisjon for omdisponering samt å tilbakeføre urealiserte bebyggelsesområder i planer som beslaglegger dyrka jord til LNF-formål.

Les hele brevet på regjeringens nettside: Ta vare på matjorda (regjeringen.no).

Dyrka jord har mange viktige funksjoner

Det er mange grunner til hvorfor det er viktig å ta vare på dyrka jord. Dyrka jord er en knapp og ikke-fornybar ressurs som utgjør bare 3,5 % av landarealet i Norge og kun 2,3 % av landarealet i Agder. Samtidig er dyrka jord helt sentralt for å sikre matproduksjonen – for at framtidige generasjoner skal kunne ha muligheten til å dyrke sin egen mat. I tillegg gir jorda gir oss mange andre naturgoder. Vern av jord er blant annet en forutsetning for å opprettholde naturmangfoldet, jord kan fungerer som flomdemper, den binder og lagrer karbon og sikrer arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Vi håper derfor på en enda større bevissthet i samfunnet om betydningen av jordvern framover og at tallene for omdisponering reduseres til et absolutt minimum.