Landbrukseiendommer og boplikt

Oppdatert 08.04.2024

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom eiendommen har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tjenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans.

Vis mer


Publisert 17.12.2021

Tekniske tegninger av landbruksbygg returneres til eier

Fram til 2010 tilbød vi tekniske tjenester for landbruksbygg. Vi arkiverer ikke lenger tegningene.


Publisert 29.10.2021

Færre bor på landbrukseiendom

Nesten 21 000 personer var bosatt på landbrukseiendommene i Agder i 2020. Dette er ca. 4200 færre personer enn for 10 år siden og ca. 240 færre enn i 2019.


Publisert 04.03.2020

Politikeropplæring i juridiske forhold rundt landbrukseiendommer

Fylkesmannen kurser kommunale utvalg i jordloven, konsesjonsloven og plan- og bygningsloven.


Publisert 07.09.2017

Færre eiendommer med konsesjonsplikt, boplikt og odel

Fra 1. september ble arealgrensen hevet fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.


Publisert 22.06.2017

Liberalisering av landbrukslovgivningen

Blant annet heves arealgrensen som gjelder konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.


Publisert 04.03.2016

Presentasjoner fra bopliktseminar

Her finner du presentasjoner fra bopliktseminaret som ble arrangert i Kristiansand 1. mars 2016.