Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis meir


26.02.2021

Dyrkingskart gir jordvernet drahjelp

Det er verdifulle jordbruksarealer i Agder og potensiale for mer produksjon av korn og grønt.


25.02.2021

Nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen ønsker matproduksjon i byer og tettsteder.


24.02.2021

Næringsutvikling og kompetansetiltak i landbruket

Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Innovasjon Norge gir tilskudd til ulike tiltak.


24.02.2021

Jordbrukets beredskapsforum følger koronasituasjonen i 2021

Referat fra møtet 17. februar. Referater fra møter videre utover i 2021 blir også lagt ut her.


22.02.2021

Økonomiske virkemidler i jordbruket

Statsforvalteren har fordelt årets rammer til kommunene for tilskuddsordningene SMIL, drenering, tiltak i beiteområdene og utvalgte kulturlandskap.


19.02.2021

Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2021

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester – frist 19. mars 2021.


19.02.2021

Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen!

Hvem har gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet i Agder? Send inn forslag innen 22. mars.


16.02.2021

Strategi for Matnasjonen Norge

Regjeringen presenterte sin strategi for utviklingen av Matnasjonen Norge 12. februar.


08.02.2021

Innreise til Norge for å jobbe i landbruket

Fra 29. januar er unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger bare aktuelt for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel