Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis meir


17.01.2022

Skogbruksplaner i Songdalen

Skogeierne i Songdalen får nå mulighet til å bestille nye skogbruksplaner. De gamle planene er fra 2004. 


12.01.2022

Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer kurs i Kristiansand 11. mars.


05.01.2022

Landbruksplast er nødvendig, men problematisk

Forum landbruksplast er etablert som en ny nasjonal møteplass for aktører som ønsker å finne løsninger på problemet med landbruksplast i naturen.


03.01.2022

Digitalt kurs for nye Inn på tunet-tilbydere

Norsk landbruksrådgiving og Inn på tunet Norge arrangerer kurs over fire kvelder.


20.12.2021

Laber interesse for å søke tilskudd til drenering av jordbruksjord i 2021

Agderkommunene har hatt totalt 6,6 mill. kr til disposisjon til drenering i 2021, men kun 1,9 mill. ble innvilget.


17.12.2021

Tekniske tegninger av landbruksbygg returneres til eier

Fram til 2010 tilbød vi tekniske tjenester for landbruksbygg. Vi arkiverer ikke lenger tegningene.


17.12.2021

Klimarådgiving i regionalt miljøtilskudd i jordbruket 2021

I Agder har 12 gårdbrukere søkt om tilskudd til klimarådgiving i 2021.


01.12.2021

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.


29.11.2021

Matsikkerhet og økonomi tema på Sørlandssamlinga 2022

Den tradisjonsrike konferansen for husdyr- og grøntprodusenter arrangeres 14.–15. januar.


11.11.2021

Margit Dale fekk pris for arbeid med lokal matkultur

Innovasjon Norges bedriftsutviklingspris i landbruket i Agder for 2021 gjekk til matformidlaren frå Valle.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel