Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis meir


06.02.2023

Kurs i sylting og fermentering av grønnsaker

For lokalmatbedrifter – Tvedestrand 8. mars.


03.02.2023

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2023

Totalberedskap er tema for den tiende utgaven av Kristiansandskonferansen. Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Nå kan du melde deg på!


25.01.2023

Forsiktig optimisme på Sørlandssamlinga 2023

Nærmere 300 bønder og andre med tilknytning til jordbruket deltok på Sørlandssamlinga 13.–14. januar.


25.01.2023

Tradisjonsrik naturbrukslinje flytter til ny skole i Søgne

Praksisundervisningen skal fortsatt foregå på gårdsbruket ved Søgne gamle prestegård.


25.01.2023

Fornyet satsing på ungskogpleie i Agder

Behov for å øke ungskogpleieaktiviteten – nytt prosjekt på gang.


25.01.2023

Prosjekt Matregion Agder

Fylkeskommunens prosjekt handler om mat, matkultur og matressurser på Agder.


24.01.2023

Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer kurs i Kristiansand 12. april.


24.01.2023

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått 250 000 kr i 2023 – søknadsfrist 1. april.


23.01.2023

Kurs i trygg mat

Lokalmat og hygiene – Stavanger 22. mars.


23.01.2023

Bruk av SMIL-midlene i 2022

5,3 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2022.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel