Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis meir


15.06.2023

Samleside – tilskudd til produksjonssvikt og tørken 2023

Her finner du lenker til informasjon i forbindelse med forsommertørken.

Endra 20.09.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfrist er 31. oktober. Kommunen skal måle opp fôrlager ved innsett av beitedyra.


19.09.2023

Vi holder stengt mandag 25. september grunnet embetsseminar

Velkommen tilbake tirsdag 26. september.


13.09.2023

Kva er ein fullstendig gjødslingsplan?

Ein god gjødslingsplan er viktig for miljø, ressursutnytting og økonomien til bonden.


Endra 04.09.2023

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. I tillegg har Agder fylkeskommune i 2023 bevilget midler til drenering – 2000 kr per dekar og 30 kr per løpemeter.


28.08.2023

Mat i sentrum i Kristiansand

Lørdag 2. september feirer vi det lokale landbruket og inviterer til en dag med moro og læring for store og små.


24.08.2023

Hos oss kan alle mestre – Hvordan kan det aktive landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?

Inn på tunet Norge SA, Norges Bondelag og Statsforvalteren i Agder inviterte til ettermiddagsseminar 14. august, og kunne tilby publikum et godt sammensatt program med «nogo attåt» i form av matpakker og juice og smaksprøver på lokalt tillaget saft fra Skråstad gårdsutsalg.


21.08.2023

Landbruksdirektoratets nasjonale Inn på tunet-konferanse

Webinar 29. august for deg som vil vite mer eller kjøpe Inn på tunet-tjenester.


18.08.2023

Regjeringa foreslår å auke satsane ved produksjonssvikt i jordbruket

Satsane vil auke med anslagsvis 6 prosent. Tilskotstaket blir også auka.


11.08.2023

Informasjon om fugleinfluensa

Det er foreløpig ikke registrert utbrudd av fugleinfluensa i Agder. Men Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et utbrudd i tiden som kommer. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel