Redusert hogst og økt skogkultur i Agder i 2023

Vinterhogst. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Etter to år på rad med rekordhøy avvirkning viser foreløpige tall en nedgang i hogsten. Plantetallene er stabile, mens det er en markant økning ungskogpleieaktiviteten.

Publisert 24.01.2024

Antall dekar utført ungskogpleie har økt med hele 46 prosent sammenlignet med fjoråret, og det er bare «unntaksåret» 2020 som i nyere tid kan vise til lignende tall.

Tømmermarkedet var rimelig stabilt gjennom hele året med svakt økende priser på omtrent alle sortiment mot slutten av året. Året startet med lange ventelister hos hogstentreprenørene, mens det høsten 2023, på tross av økte tømmerpriser og lave bilveilager, var relativt korte ordrelister hos flere entreprenører. Siste del av 2023 bød på drømmeforhold for tømmerhogst i store deler av Agder med kulde og nedbørsfattige dager og følgelig lite sporskader.

Det har i hele 2023 vært historisk høye priser på bjørk som vedtømmer. Dette har vært en bidragsyter til at det er rekordhøy hogst av vedtømmer i 2023 med drøye 75 000 kubikkmeter. Gledelig er det også å registrere en oppgang i lauv til industrien med mer enn 13 000 kubikkmeter innmålt. Hogsten av både gran og furu gikk ned med snaue 10 prosent i 2023. Totalt ble det avvirket 856 936 kubikkmeter tømmer i 2023, en nedgang på nesten 5 prosent sammenlignet med 2022.

Agder har en betydelig tilvekst og hogstpotensiale for lauv, da særlig bjørk, eik og osp. En viktig brems for lauvhogsten har vært muligheten for avsetning til en fornuftig pris. Med et hett vedmarked og påfølgende prisøkning på bjørketømmer samt en økende satsing på skjæring og bruk av lokalt lauvtømmer ligger det til rette for at vi kan hogge mer av den beregna årlige lauvtilveksten på over 300 000 kubikkmeter.