Skogsvei og drift

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Nybygging eller ombygging av en landbruksvei (skogsbilvei og traktorvei) er søknadspliktig og krever godkjenning av kommunen før byggestart.

Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om søknadsprosessen og tilskuddssatser.

Det er hovedsakelig kommunen skogeierne skal forholde deg til i forbindelse med veiledning, søking om bygging og tilskudd til landbruksveier. Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksveier, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Vedtak som fattes av kommunen, kan påklages til Statsforvalteren som er klageinstans etter denne forskriften.

Planlegging og bygging av veier for landbruksformål skal skje på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og til andre interesser som blir berørt av veiframføringen. Landbruksveier for bil og traktor er inndelt i 8 veiklasser. Valg av veiklasse skal bygge på en helhetsvurdering av økonomiske, miljømessige og driftstekniske forhold i veiens dekningsområde.

Vis mer