Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom pliktig avsetning av midler i forbindelse med hogst. 

Skogeier kan i neste omgang bruke skogfond til investeringer på egen skogeiendom. Dette kan være ungskogpleie, planting, utarbeidelse av skogbruksplan, ombygging eller nybygging av skogsbilvei med mer. 

Hver skogeiendom har egen skogfondskonto. Skogeier må sette av mellom 4 og 40 prosent av bruttoverdien til virket. Gjennomsnittsatsen har i den senere tid ligget på i overkant av 10 prosent. Gjøres det store investeringer i eksempelvis infrastruktur kan det være gunstig å sette av opp mot maksimalsats for å dekke investeringen. 

Satsen som settes av til skogfond avtales mellom tømmerkjøper og skogeier i forbindelse med inngåelse av avtale av hogst. Tømmerkjøperen sørger normalt for at beløpet settes inn på skogfond. 

 

Vis mer


Publisert 01.11.2023

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke tilskudd fra Statsforvalterens andel av rentemidlene på Agder – frist 15. november 2023.


Publisert 14.03.2023

Skogkultur – satser

Gjennomsnittskostnader for 2022 og anbefalte maks.kostander for 2023.


Publisert 21.01.2022

Frist for ekstra innbetaling av skogfond

Skogeiere som har trukket mindre enn 40 prosent skogfond av virkesomsetningen i et kalenderår, kan gjøre en ekstra innbetaling innen 6. februar.


Publisert 08.05.2020

Skogfond – veiledninger og lenker

Skogfondet består av midler skogeier plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Avsetning av skogfond er hjelmet i skogloven, og formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.