Flott sommersamling for skogbruket i Agder

Sommersamlinga for Agderskogbruket samler mange mennesker med skogkompetanse. Foto: Una Glende Janson / Statsforvalteren i Agder.

8. juni var offentlig og privat skogforvaltning samlet til den årlige sommersamlingen for Agderskogbruket.

Publisert 23.06.2023

Ungskogpleie og det nylig starta prosjektet var et sentralt tema på samlingen. Rett tidspunkt for inngrep, hvor mange inngrep og prioritering av bestand var temaer som ble behørig diskutert på samlingen. En ting var de nærmere 60 deltakerne helt enige om: Det viktigste er at det skjer noe i ungskogen – hvis ikke går skogbruket og samfunnet glipp av store fremtidige verdier.

Brann Sør deltok på sommersamlingen og informerte om hvilket ansvar og plikter entreprenører som driver i skogen nå har. Det er veldig tørt og brannfaren er stor, men det vil ikke bli lagt ned totalforbud mot aktivitet i denne omgang. Alle som driver i skogen må lage en risikoanalyse og sørge for aktuelle tiltak som bl.a. vannposter plassert ut i terrenget hvor det hogges, flytte hogster til mer fuktige områder, unngå aktivitet i solvendte lier i de varmeste timene i døgnet m.m.

Ny PEFC-skogstandard var også tema på sommersamlingen med stort fokus på kantsoner og vannmiljø. At det stilles krav til skogeiere om fremtidsskogen og ungskogpleie for å kunne være en del av gruppesertifiseringen ble av mange pekt på som en veldig positiv endring i ny standard. Dette kan i mange tilfeller gjøre det lettere å motivere skogeiere til å gjøre den nødvendige jobben i ungskogen.