Skog, miljø og klima

I tillegg til å bidra til verdiskaping og sysselsetting har skogen og skogbruket betydning for klima og klimagassopptak, samt et vidt spekter av miljøverdier.

Gjennom aktiv skjøtsel av skogen er den en viktig bidragsyter i kampen mot klimaendringer. Når skogen vokser binder den store mengder CO2, nettoopptaket i norske skoger er omtrent halvparten av Norges totale utslipp av klimagasser. Skogen bidrar også gjennom å fremskaffe fornybare råvarer og produkter som kan erstatte produkter med langt høyere klimagassutslipp.

Skogbruket har ansvar for å ivareta hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier.

Vis mer


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.


Publisert 06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk.