Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 21.01.2022

Frist for ekstra innbetaling av skogfond

Skogeiere som har trukket mindre enn 40 prosent skogfond av virkesomsetningen i et kalenderår, kan gjøre en ekstra innbetaling innen 6. februar.


Publisert 20.01.2022

Tilskuddssatser og frister

Tilskuddssatser til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog for 2022 er nå fastsatt.


Publisert 17.01.2022

Skogbruksplaner i Songdalen

Skogeierne i Songdalen får nå mulighet til å bestille nye skogbruksplaner. De gamle planene er fra 2004. 


Publisert 06.09.2021

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruk skal bidra til utvikling av norsk skogbruk, særlig rettet mot det utøvende skogbruket.


Publisert 06.07.2021

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2021

Her finner du ukentlige rapporter fra fylkene med høy lokal risiko for utbrudd sommeren 2021.


Publisert 25.06.2021

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

Deler av Agder har nå økte forekomster av barkbiller.


Publisert 25.06.2021

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.


Publisert 16.06.2021

Skogbruket i Agder i tall 2020

På tross av et spesielt år leverer skogbruket på Agder omtrent som året før.


Publisert 27.01.2021

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020

Økende hogst og god aktivitet innen planting og ungskogpleie.


Publisert 27.01.2021

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd

AT Skog har hogd kratt på gjengroingsarealer og plantet produksjonsskog for å øke opptaket av CO2 og verdiskapingen.