Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 22.03.2024

Skogbruket i Agder i tall 2023

Gledelig økning i ungskogpleiearealet og noe redusert hogst.


Publisert 24.01.2024

Satsing på ungskogpleie gir resultater

Trenden med nedadgående aktivitet i ungskogen ble snudd i 2023, og arealet økte med nesten 50 % sammenlignet med 2022.


Publisert 24.01.2024

Redusert hogst og økt skogkultur i Agder i 2023

Etter to år på rad med rekordhøy avvirkning viser foreløpige tall en nedgang i hogsten. Plantetallene er stabile, mens det er en markant økning ungskogpleieaktiviteten.


Publisert 01.11.2023

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke tilskudd fra Statsforvalterens andel av rentemidlene på Agder – frist 15. november 2023.


Publisert 23.06.2023

Flott sommersamling for skogbruket i Agder

8. juni var offentlig og privat skogforvaltning samlet til den årlige sommersamlingen for Agderskogbruket.


Publisert 22.06.2023

Felles storsatsing på ungskogpleie i Agderskogen

Prosjektet er i gang. Nå skal det bli stell på ungskogen i Agder.


Publisert 03.05.2023

Skogbruket i Agder i tall 2022

Fortsatt høyt nivå på avvirkninga i Agder og store svingninger i markedet for trelast preget skogbruksåret 2022.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.


Publisert 17.03.2023

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).


Publisert 14.03.2023

Kystskogmidler 2023

Prosjektmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.