Skogbruk

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 17.01.2022

Skogbruksplaner i Songdalen

Skogeierne i Songdalen får nå mulighet til å bestille nye skogbruksplaner. De gamle planene er fra 2004. 


Publisert 13.09.2021

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Skogeiere kan søke om støtte til å bevare eller videreutvikle miljøverdier – frister 1. september og 1. november.


Publisert 13.09.2021

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 1. november 2021.


Publisert 06.09.2021

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruk skal bidra til utvikling av norsk skogbruk, særlig rettet mot det utøvende skogbruket.


Publisert 25.08.2021

Fristen for å søke ekstraordinært plantetilskudd nærmer seg

Skogeiere må søke kommunen innen 1. september 2021 for å få korona-tilskuddet på 1,50 kr per plante.


Publisert 06.07.2021

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille

Her finner du ukentlige rapporter fra fylkene med høy lokal risiko for utbrudd sommeren 2021.


Publisert 25.06.2021

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

Deler av Agder har nå økte forekomster av barkbiller.


Publisert 25.06.2021

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.


Publisert 16.06.2021

Skogbruket i Agder i tall 2020

På tross av et spesielt år leverer skogbruket på Agder omtrent som året før.


Publisert 02.06.2021, Sist endra 24.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.