Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


Publisert 01.07.2022

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022

Her publiserer vi Landbruksdirektoratets rapporter om risiko for utbrudd av barkbille. 


Publisert 27.06.2022

Fra granplanter til blomstereng

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.


Publisert 24.06.2022

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Privat og offentlig skogforvaltning møttes på Skjeggedal i Åmli 16. juni.


Publisert 15.06.2022

Skogbruket i Agder i tall 2021

Rekordhogst og høye priser på trelast, men utfordringer med å få tak i folk til planting.


Publisert 02.05.2022

Langsiktig perspektiv i eikeskogen

Nettverket Østlandsskogbruket besøkte Johan Benad Ugland på Tjore i Grimstad.


Publisert 26.01.2022

Utvikling i skogbruket i Agder 2021

Avvirkningen i Agder når stadig nye høyder.


Publisert 21.01.2022

Frist for ekstra innbetaling av skogfond

Skogeiere som har trukket mindre enn 40 prosent skogfond av virkesomsetningen i et kalenderår, kan gjøre en ekstra innbetaling innen 6. februar.


Publisert 20.01.2022

Tilskuddssatser og frister

Tilskuddssatser til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog for 2022 er nå fastsatt.


Publisert 17.01.2022

Skogbruksplaner i Songdalen

Skogeierne i Songdalen får nå mulighet til å bestille nye skogbruksplaner. De gamle planene er fra 2004.