Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 17.12.2020

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget

Felles prosjekt for skogeiere i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.


Publisert 02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.


Publisert 29.06.2020

Stor aktivitet i skogen i 2019

Rekordhogst og mye skogplanting – behov for mer ungskogpleie.


Publisert 15.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Midlertidig forskrift for 2020 fastsatt 9. juni. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november.


Publisert 06.05.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

På grunn av koronasituasjonen er det innført ekstra tilskudd på 1,30 kr per plante.


Publisert 13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 


Publisert 12.02.2020

Stor interesse for trebruk i Agder

Mange ville lære om trefjøs og trebygg på seminara Tre i Setesdal og Landbruksbygg i tre.


Publisert 13.09.2019

Tidlig høst for lauvskogen skyldes soppangrep

Fylkesmannen har fått mange spørsmål om gulning av lauvskogen.


Publisert 30.04.2019

Bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep

Grantrær har blitt brune i toppen og nedover krona.


Publisert 06.02.2019

Gode driftsforhold og høy aktivitet i skogbruket

Manuell hogst, stammedrift med traktor og vinsj har igjen blitt et vanlig syn i Agderskogene.