Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 05.12.2018

Trebiennalen 2018 skapte engasjement

Arrangementet fikk frem et stort spekter av muligheter og utfordringer ved bruk av tre.


Publisert 05.12.2018

Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal

Større kapasitet, reduserte kostnader og mindre tungtrafikk gjennom byen.


Publisert 27.11.2018

Satser videre mot produksjon av bioråolje

Gladnyhet for Åmli og Agder fra Biozin Holding.


Publisert 20.06.2018

Fagsamling skogbruk om skogbehandling og klimaendringer

Hvordan møte snø og vindproblemer i skogbehandlingen, og hva kan gjøres for å redusere risikoen for skogskader og strømbrudd i årene framover?


Publisert 23.04.2018, Sist endra 21.12.2022

Utsetting av utenlandske treslag

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Statsforvalteren om tillatelse.


Publisert 21.02.2018

Vinterens snøskader på skog og strømnett

Skogbehandlingen i kraftlinjetraseene bør endres for å gi mer stabile kanter.


Publisert 10.10.2017

Produksjon av biodrivstoff i Åmli

Gledelig avgjørelse for Agder-skogbruket.


Publisert 10.10.2017

Kursing og tilskudd øker bruken av bioenergi

– Investeringstilskudd og lokale kurs med omvisning på bioenergianlegg er avgjørende for videre vekst i bruken av bioenergi til oppvarming.


Publisert 04.10.2017

Naturskadeerstatning kan dekke flomskader

Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.


Publisert 15.05.2017

Leilighetsbygg i «moderne laft»

Massivtre AS bygger 35 leiligheter i massivtre sentralt i Grimstad, og interessen var stor da Treklubben inviterte til omvisning.