Klima

Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune.
Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune. Foto: Dagfinn Hatløy.
Oppdatert 08.04.2024

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

Berekraftige satsingar

Klimaomstilling er eitt av tre satsingsområde for Statsforvaltaren i Rogaland. Dei to andre områda er Kommunestruktur og Barn og unge. Gjennom samordna innsats skal me løfte satsingsområda og bidra til ei berekraftig framtid.

Klimaendringane er ein stor omfattande utfordring for samfunnet. I satsinga er hovudmålet vårt å bidra til å styrke kommunane sitt klimaarbeid. I samsvar med visjonen vår – me tek vare på Rogaland – skal me arbeide med klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp i fylket. I 2021 er arbeidet med å reduserer klimagassutslepp prioritert.

Me skal arbeide for å

  • styrke klimakompetansen i kommunane og i deira arbeid med reduksjon av klimagasser og klimatilpasning.

  • synleggjere samanhengen mellom klimakrisen og naturkrisen.
  • synleggjere plan- og bygningsloven som verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

  • vere pådrivar for tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom kommunar og regionalt nivå i arbeid relatert til klimaomstilling.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.11.2021

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Korleis heng klima og naturmangfald saman, og kva betyr denne samanhengen for norsk kommunesektor? Dette blir tema i webinar arrangert av KS den 7. desember.


Publisert 18.11.2021

Dobla tilskotsramme til Klimasats for kommunane, og anna finansiering av klimasatsing

Det blir ein auke i midlar ifrå Miljødirektoratet til kommunane si klimasatsing. Miljødirektoratet arrangerer webinar om dette. EU har også tilskotsmidlar som kan nyttast ved grøn omstilling og energieffektivisering, og Enova sine støtteordningar kan gjere det lettare for entreprenørar å innfri krav om utsleppsfrie anleggsplassar.


Publisert 02.11.2021

Opptak av webinar: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp

Gjekk du glipp av webinaret? Då kan du sjå det i opptak her. Offentlege innkjøp utgjer om lag 16 prosent av totalt klimafotavtrykk i Noreg, og det er klare forventingar til at kommunane og andre offentlege instansar stiller miljø- og klimakrav når dei kjøper inn varer og tenester.  


Publisert 22.10.2021

Siste sjanse til å søke midler frå Klimasats 2021

Innan 15. november kan kommunar søke om klimasatsmidlar for ladepunkt, for meirkostnader grunna klimatiltak i innkjøp, og for kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg.


Publisert 21.10.2021, Sist endret 21.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


Publisert 21.10.2021

Klimakrav i offentlege innkjøp

Årleg kjøper kommune, fylke og stat inn varer og tenester for om lag 600 milliardar kroner. Ved å stille klimakrav i sine innkjøp kan de bidra til påverke og utvikle berekraftige løysingar i markedet.


Publisert 28.09.2021

Klimaviktig natur på kart

Natur som myr og skog er viktige av mange grunner, ikke minst for sin rolle for karbonlagring og -opptak. For å hindre klimaendringer og tap av naturmangfold er det avgjørende at vi tar vare på mest mulig av myr, våtmarker og skog.  Dette må i større grad være tema i kommunenes areaplanlegging. Kunnskap om arealene er grunnleggende, og et utangspunkt er samlet i vår regionale kartportal Temakart-rogaland.


Publisert 22.09.2021

Høring om klimabaserte energikrav til bygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget er knyttet til forsterkede energikrav, klimagassregnskap og materialombruk. Endringene får betydning for prosjektering og oppføring av nybygg, endring av bygg og tiltak som riving av bygg.


Publisert 17.09.2021

Helhetlig overvannshåndtering i Haugesund

Haugesund kommune er i siget når det gjelder overvann, klima og miljø. Kommunedelplan for overvann (2021 -2032) har vært på høring, med mange konkrete strategier og gode tiltak for en klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. Med denne setter kommunen helhetlig arbeid med overvann, klima og miljø ytterligere på dagsorden i Haugesund.


Publisert 14.09.2021

Utregning av karbonlagring i bygg

Her er verktøy for å beregne karbonlagring i kommunens bygningsmasse, og utslippsrammer for enkeltbygg.