Klima

Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune.
Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune. Foto: Dagfinn Hatløy.
Oppdatert 08.04.2024

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

Berekraftige satsingar

Klimaomstilling er eitt av tre satsingsområde for Statsforvaltaren i Rogaland. Dei to andre områda er Kommunestruktur og Barn og unge. Gjennom samordna innsats skal me løfte satsingsområda og bidra til ei berekraftig framtid.

Klimaendringane er ein stor omfattande utfordring for samfunnet. I satsinga er hovudmålet vårt å bidra til å styrke kommunane sitt klimaarbeid. I samsvar med visjonen vår – me tek vare på Rogaland – skal me arbeide med klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp i fylket. I 2021 er arbeidet med å reduserer klimagassutslepp prioritert.

Me skal arbeide for å

  • styrke klimakompetansen i kommunane og i deira arbeid med reduksjon av klimagasser og klimatilpasning.

  • synleggjere samanhengen mellom klimakrisen og naturkrisen.
  • synleggjere plan- og bygningsloven som verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

  • vere pådrivar for tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom kommunar og regionalt nivå i arbeid relatert til klimaomstilling.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.08.2022

Fagdag om landbruksbygg i tre 15. september

Klimavenlege og moderne landbruksbygg i tre blir tema torsdag 15. september kl. 09.30 - 15.00 på Bryne Kro og Hotell. Her blir det faglege innlegg frå ulike leverandørar og synfaring av ferdige landbruksbygg i tre.


Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer - webinar 2 av 6

Klimaendringene er en velkjent problemstilling, også i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og i dette webinaret ønsker vi å vise hvilke muligheter og verktøy kommunen har for å gjøre klimatiltak i sektoren skog- og arealbruk.


Publisert 07.04.2022

Arealnøytralitet og effekter av arealendringer - webinar 1 av 6

Klima- og naturkrisen er velkjente problemstillinger i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og dette webinaret ønsker å vise til kunnskap, gode eksempler og erfaringer for å styrke vurderingsgrunnlaget i plan- og byggesaker.


Publisert 28.02.2022

Webinarer for kommunene om klimaarbeid

Miljødirektoratet arrangerer gratis webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner, og har satt opp en rekke webinarer for våren 2022.


Publisert 24.02.2022

Offentleg innkjøpsmakt må brukast meir for å nå klima- og miljømål

Ny rapport frå Riksrevisjonen viser at det offentlege ikkje bruker si innkjøpsmakt godt nok for å nå klima- og miljømål. Rogaland har likevel mange gode eksempel der kommunar går føre med innovasjon og klimakrav ved offentlege innkjøp.


Publisert 21.02.2022

Klima i kart og arealplan

God arealplanlegging er grunnleggande for å redusere klimagassutslepp og tilpasse oss til dei pågående klimaendringane. Statsforvaltaren har samla relevante kartlag i eigne «knappar» så det skal vere enklare å bruke dei som vurderingsgrunnlag mellom anna i arealplanlegging.


Publisert 18.02.2022

Kommunane i Rogaland satsar på klimaomstilling!

Då søknadsfristen for Klimasats gjekk ut 15. februar låg det 301 søknadar i bunken. Det melder Miljødirektoratet. Av desse kjem 36 søknadar frå kommunane i Rogaland, som totalt har søkt om 66 millionar kroner i støtte til klimaprosjekt i 2022.


Publisert 17.02.2022

Krise – for klima og natur

Me må handtere klimakrisa og naturkrisa samstundes. Klimaet er ein del av naturen, og løysinga på den eine krisa kan ikkje gå på kostnad av den andre. 


Rapport frå FN om dei fysiske klimaendringane

FNs klimapanel (IPCC) lanserte i august 2021 fyrste del av sin sjette hovudrapport om klimaendringane. Denne delrapporten tek for seg dei fysiske klimaendringane, og fortel oss at me har god nok kunnskap og må gjere tiltak.


Publisert 12.01.2022

250 millionar kr til Klimasats i 2022 – bli med på digitalt inspirasjonsmøte 14. januar

Søknadsfristen 15. februar for Klimasats-midlar nærmar seg. Her kan kommunane søke tilskot til mange ulike klimatiltak. Klimapartnere inviterer alle kommunane i Rogaland til digitalt inspirasjonsmøte fredag 14. januar. På møtet presenterer ei rekke kommunar ulike klimasatsprosjekt.