Offentleg innkjøpsmakt må brukast meir for å nå klima- og miljømål

Bilde av mennesker som har møte

Ny rapport frå Riksrevisjonen viser at det offentlege ikkje bruker si innkjøpsmakt godt nok for å nå klima- og miljømål. Rogaland har likevel mange gode eksempel der kommunar går føre med innovasjon og klimakrav ved offentlege innkjøp.

Publisert 24.02.2022

Staten, fylkeskommunar og kommunar kjøper inn varer, tenester og bygge- og anleggsarbeid for om lag 600 milliardar kroner årleg. Offentleg etterspørsel etter klima- og miljøvenlege løysingar kan bidra til å styrkje marknadene for berekraftige produkt og tenester, fremje ein meir sirkulær økonomi og grøn innovasjon.

Rapport Riksrevisjonen – «Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser»

Rapporten frå Riksrevisjonen viser at innkjøpsmakta ikkje blir brukt godt nok. Hovudfunn i rapporten er:

  • Riksrevisjonen vurderer det som kritikkverdig at myndighetene gjennom sin samlede virkemiddelbruk ikke har sikret at offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis i stor nok grad bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.
  • Riksrevisjonen forstår at det er krevende og tar tid å etablere datagrunnlag og statistikk om offentlige anskaffelser generelt og grønne anskaffelser spesielt. Vi finner det likevel kritikkverdig at dette ikke har vært utviklet når behovet har vært kjent i mange år.

To av områda som er undersøkt er mat- og drikkeprodukt og måltidstenester. For slike innkjøp sett det offentlege flest klima- og miljøkrav til leverandørar. F. eks krav til matsvinn, emballasje, tropisk avskoging og økologisk produksjon. Ambisjonsnivåa er ofte låge og lite forpliktande. Når det blir sett ambisiøse krav, er det ofte knytt til transport av varene, ikkje til sjølve produkta.

Gode eksempel frå Rogaland

Gjesdal kommune har motteke 11,4 millionar kroner i støtte for utvikling av sjølvkøyrande busser i Ålgård sentrum som del av FABULOS prosjektet (2018-2020) under Horisont 2020. Dette er framheva som eksempel i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin «Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon».

Saman med seks andre europeiske samarbeidspartar har kommunen gjennomført før-kommersielle innkjøp av sjølvkøyrande busser, medrekna innkjøp, demonstrasjon og integrering i det offentlege transportsystemet. Prosjektpartnerane har tileigna seg verdfull kunnskap om korleis slike køyrety kan bli integrert i det offentlege transportsystemet. Det skal gje betre tenester og lågare kostnadar for kommunen.

Det offentlege på Haugalandet gjer årleg innkjøp for om lag 2 milliardar kroner. Karmøy kommune har i 2020 tilsett eigen prosjektleiar for “anskaffelser med klimaambisjoner”.

Saman med Haugesund og Tysvær skal Karmøy kommune bygge opp kompetanse innan klimakrav i innkjøp. Prosjektet er finansiert av klimasatsmidler frå miljødirektoratet. Klima- og miljøvenlege innkjøp innan transport, bygg og anlegg er høgt prioritert. Kommunane ønskjer å legge til rette for lokale aktørar, samstundes som dei og marknaden leverar meir berekraft og bidrar til det grøne skifte i næringslivet.

Energieffektivitet, klimavenlege materiale, lågare livsløpskostnader og auka ombruk både for nybygg og rehabilitering er prioritert.

Kunnskapssenter om grøne anskaffingar

Denne våren held Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ein webinar-serie som legg fram det kommunen treng å vite for å gjere grøne anskaffingar. Serien bygger på DFØ sin rettleiar «Kom i gang med grønne anskaffelser». I tillegg vil dei legge fram korleis kommunen kan måle og rapportere miljøeffektar.

DFØ har også ei eiga nettside der informasjon og kunnskap om grøne anskaffingar er samla; anskaffelser.no.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) sin oppgave er å auke innovasjonseffekten av offentlege anskaffingar.

På deira nettsida får du informasjon om korleis gjere innovative, klima- og naturvenlege offentlege innkjøp. Klima- og naturkrisen heng saman og må løysast saman. Det er difor viktig å tenke på kva innkjøp som gir minst mogleg økologisk fotavtrykk, redusert bruk naturressursar og hindre tap av natur.

Kort fortalt fra Riksrevisjonsrapporten – dokument 3:5 (2021-2022)

  • Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for nesten 600 milliarder kroner i året.
  • Klimabelastningen utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017.
  • I ny lov om offentlige anskaffelser fra 2017 ble kravene til klima- og miljøhensyn skjerpet.
  • Regjeringen lanserte 9. september 2021 en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
  • Grønne offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.
  • Riksrevisjonen har undersøkt hvordan offentlige oppdragsgivere innretter anskaffelsene sine slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.