Klima

Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune.
Solceller på låvetak i Hjelmeland kommune. Foto: Dagfinn Hatløy.
Oppdatert 08.04.2024

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

Berekraftige satsingar

Klimaomstilling er eitt av tre satsingsområde for Statsforvaltaren i Rogaland. Dei to andre områda er Kommunestruktur og Barn og unge. Gjennom samordna innsats skal me løfte satsingsområda og bidra til ei berekraftig framtid.

Klimaendringane er ein stor omfattande utfordring for samfunnet. I satsinga er hovudmålet vårt å bidra til å styrke kommunane sitt klimaarbeid. I samsvar med visjonen vår – me tek vare på Rogaland – skal me arbeide med klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp i fylket. I 2021 er arbeidet med å reduserer klimagassutslepp prioritert.

Me skal arbeide for å

  • styrke klimakompetansen i kommunane og i deira arbeid med reduksjon av klimagasser og klimatilpasning.

  • synleggjere samanhengen mellom klimakrisen og naturkrisen.
  • synleggjere plan- og bygningsloven som verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

  • vere pådrivar for tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom kommunar og regionalt nivå i arbeid relatert til klimaomstilling.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.01.2024

Velkommen til webinar og lansering av fylkeskommunen sitt arealregnskap for Rogaland

Dette webinaret er årets første i webinarrekken som Statsforvalteren i Rogaland arrangerer i samarbeid med Rogaland fylkeskommune om klima og miljø.


Publisert 21.12.2023

Søk klimasatsmidler!

 

Regjeringen og SV har kommet til enighet og har foreslått å sette av 120 millioner kroner til klimasatsordningen. 

Klimasats er en støtteordning for kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre, som støtter tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet


Publisert 05.12.2023

Webinar om tilskudd innen regional utvikling

 

Det vil snart være mulig å søke tilskudd fra Rogaland fylkeskommune til prosjekter og aktiviteter innen folkehelse, friluftslivarbeid, stedsutvikling, vannforvaltning, klimaomstilling, natur og miljø og universell utforming. I den forbindelse inviterer Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland til webinar.


Publisert 16.11.2023

Webinar om klimakrav i kommunale innkjøp og skogens rolle for å nå FN sine bærekraftsmål.

Årets femte webinar i serien om klima og naturmiljø blir arrangert den 24. november, klokken 12.00 - 13.00. Webinaret blir en del av bærekraftsuka, som arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland fra 20. til 24. november.


Publisert 10.11.2023

Norge forplikter seg til å ta ansvar for kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning på helsefeltet

 

For å møte klimaendringene trenger vi et solid kunnskapsgrunnlag. Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse. Det vil også bli gjort en utvidet evaluering av status for klimagassutslipp fra helsesektoren.

 


Publisert 08.11.2023

Webinar i bærekraftsuka 2023 - 24. November kl. 12.00-13.00

Det femte webinaret i rekken av webinarer om klima- og miljø som arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune er lagt til bærekraftsuka 2023, som arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland 20. til 24. november.

Webinaret er delt i to, der første del av satt av til hvordan kystskogbruket i Rogaland bidrar til å løse FN sine bærekraftsmål mot 2030. Den andre delen er satt av til å høre hvordan prosjektet «klimakrav i anskaffelser på Jæren» ble satt igang. Prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Hå, Time, Gjesdal og Klepp kommune. Prosjektet er støttet av klimasatsmidler.


Publisert 17.10.2023

Velkommen til webinar om karbonrike arealer i Rogaland

Tid: 20. oktober kl. 10:00 – 11:15


Publisert 25.09.2023

Gjenbruk, ombruk, resirkulering og transformasjon i byggesektoren

Bygninger og byggesektoren står for opp mot 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Det er mer enn fra biler og trafikk. Samtidig vet man at halvparten av verdens bygg anno 2060 ennå ikke er bygget. Det betyr at man kan hente enorme klimabesparelser ved å bygge smartere.


Publisert 14.09.2023

Naturen som livsgrunnlag og som klimaforkjemper

Naturen er grunnlag for alt liv. Men hva er det egentlig vi får fra naturen, og hvordan tar vi vare på naturen i dag?


Publisert 14.09.2023

Naturavtalen

Naturavtalen, med det offisielle navnet «Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)», ble ferdigforhandlet 22. desember 2022. Avtalen forplikter alle deltakende land å nå avtalens målsetninger innen 2030.