Norge forplikter seg til å ta ansvar for kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning på helsefeltet

Ikon som illustrerer STAF sitt mål om bærekraft. Ikonet er av en hånd med håndflaten opp og tre blader som former en sirkel over hånden.

 

For å møte klimaendringene trenger vi et solid kunnskapsgrunnlag. Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse. Det vil også bli gjort en utvidet evaluering av status for klimagassutslipp fra helsesektoren.

 

Publisert 10.11.2023

Målet er å etablere et veikart, som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps helsesektor innen 2050, og en klimanøytral drift i helseforetakene innen 2045, i tråd med klimasatsingen i de regionale helseforetakene.

Folkehelsemeldingen løfter fram klimaendringer som et av 3 områder som vil ha stor betydning for folkehelsearbeidet framover. Norge har gjennom COP26 Health Programme (FNs 26. klimakonferanse), forpliktet seg til å ta et tydelig ansvar for egen sektor både når det gjelder kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning.

Regjeringen har som mål at 55 prosent av de norske klimagassutslippene kuttes, målt mot 1990, innen 2030. Det er anslått at helsesektoren i 2018 stod for opp mot fem prosent av klimagass-utslippene.

Verdens helseorganisasjon slår fast at klimaendringene er den største helsetrusselen vi står foran. Norges befolkning har generelt god helse, og helsemessig står vi relativt godt rustet mot virkninger av klimaendringer. Likevel vil mer nedbør, hetebølger og tørkeperioder få betydning for helsen vår. Klimaendringer kan påvirke den fysiske og psykiske helsen i befolkningen på flere måter; fra luftveis- og hjerte- og karsykdom, allergi, skader og død knyttet til ekstreme værhendelser, til endringer i utbredelse og geografisk fordeling av smittsomme sykdommer og antimikrobiell resistens.

Helsesektoren er stor, med mange ansatte, som bruker mye ressurser for å ha tjenester tilgjengelig når de trengs. Helsesektorens bidrag til klimagassutslipp er vesentlig, og det er et stort potensial i å jobbe systematisk for å redusere utslippene fra sektoren.

I flere år har norsk næringsliv og offentlig forvaltning, inkludert sykehusene, arbeidet med å skape bevissthet om egne utslipp og redusere karbonavtrykket. Dagens forpliktelser bygger videre på det gode arbeidet som allerede er gjort innenfor sektoren.

Sammen med et utvalg kommuner utvikler nå Helsedirektoratet en skisse til et veikart som skal vise retning mot en bærekraftig, lavutslipps helsesektor innen 2050. Veikartet skal bestå av tiltak og eksempler kommuner kan iverksette for å redusere utslipp fra sektoren, samt tiltak for å videreutvikle data som gjør det mulig å måle effekt av tiltakene og synliggjøre sektorens utslipp i kommunale klimagassregnskap og klimabudsjett. Veikartet vil også inneholde forslag til hvordan man kan øke kompetansen om klima og helse i tjenestene og skape et engasjement og eierskap til en grønn omstilling. Helse- og omsorgsdepartementet vil lansere veikartet våren 2024.

Kilder og mer informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-lanserer-klimaforpliktelser-pa-helsefeltet/id2885909/

https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health/cop26-health-programme

https://tidsskriftet.no/2023/08/pa-vei-mot-et-klimavennlig-helsevesen

Rapport fra Helsedirektoratet; Klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren – publisert 05.05.2023

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.