Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Besøkskontroll grunna Covid-19: Grunna tiltaka mot koronaviruset vil det førebels ikkje vere mogleg å kome utan avtale til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Du kan likevel møte opp for å få Apostille på dokument. Her finn du meir informasjon om korleis du går fram.

04.01.2021

Informasjon om koronavirusutbrotet

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligg informasjon om barnehage og skole under pandemien. 

23.02.2021

Straff for ulovleg handtering av farlig avfall

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal meldte i fjor Ålesund kommune til politiet for brot på forureiningslova. Saka gjeld ulovleg handtering av farleg avfall i 2018. Politiet har no gitt forelegg i saka.


22.02.2021

Tilskot til kommunale tiltak for å lette på konsekvensar av smitteverntiltak for barn og unge

Fleire barn og unge opplev negative konsekvensar grunna smitteverntiltaka knytt til Covid-19. For å lette på konsekvensane smitteverntiltaka kan få for barn og unge med psykiske plager og lidingar, er det sett av nærare kr 400 000 til tiltak i Møre og Romsdal. 


19.02.2021

Meld frå ved opplæring heime

Skuleeigarar har plikt til å melde frå til Statsforvaltaren når dei avgjer å gje delar av opplæringa heime på gult nivå i trafikklysmodellen, eller ved raudt nivå som er avgjort lokalt.


18.02.2021

Berekraftig utvikling i skulen

Seks filmar med tilhøyrande refleksjonsoppgåver gir støtte til lokal kompetanseutvikling i Berekraftig utvikling. Dette er eitt av tre tverrfaglege tema i dei nye læreplanane. 


Vi treng fleire verjer!

Statsforvaltaren treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier