Klimasnu

Satsinga Klimasnu var eit av dei tverrfaglege satsingsområda til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i perioden 2020-2023. Prosjektfasen har no gått over til vanleg driftsfase og vi fortsett å prioritere klimaomstilling og natur som del av arbeidsplana for å nå berekraftsmåla innan 2030.

Klimaendringane og tap av natur er nokon av dei største utfordringane vi står ovanfor. Statsforvaltaren skal medverke til gjennomføring av den nasjonale klima- og miljøpolitikken.

I tråd med visjonen vår - ei trygg framtid for folk og natur, skal vi arbeide for å redusere klimagassutslepp og tap av natur i fylket. Vi skal også bidra til at samfunnet blir godt budd på, og blir tilpassa eit klima i endring.

Satsinga Klimasnu skal

  • vere ein regional pådrivar for klimagassreduksjon og klimatilpassing
  • styrke klimakompetansen, både internt i embetet, ute i kommunane og ved andre sentrale aktørar
  • utvikle fylket i ei klimavennleg retning for å nå lågutsleppssamfunnet
  • sørge for at Møre og Romsdal er klar til å takle klimaendringane som kjem

Satsinga er forankra i Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin strategiplan for perioden 2020-2023.


Publisert 28.05.2024

Regional plan- og klimakonferanse

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren inviterer til Regional plan- og klimakonferanse i Ålesund 1. til 2. oktober. Årets hovudtema er Knappheit på ressursar og korleis planlegge for framtida. 


Publisert 25.04.2024

Årets digitale verkstad for klimabudsjett

For andre år på rad har Fylkeskommunen og Statsforvaltaren arrangert digital verkstad for kommunane i klimabudsjett. På denne sida har vi samla all informasjon som vart gitt under samlinga 24. april.


Publisert 01.03.2024

Oppgang i søknadar på Klimasats frå kommunar i Møre og Romsdal

Klimasats er ei stønadsordning som bidreg til at kommunar sett i gang klimatiltak som ellers ikkje ville blitt gjennomført. Dei siste åra har talet på søknadar og omfanget av søknadar vore synkande i Møre og Romsdal. I år har heldigvis trenda snudd.


Publisert 04.01.2024

Klimasatsstøtte 2024

Manglar din kommune pengar for å få på plass eit godt klimabudsjett eller gode sirkulære løysingar? Treng de støtte til å jobbe med arealnøytralitet eller til tiltak som reduserer klimagassutsleppa? Da må de søke om pengar frå Klimasats innan 15. februar!


Publisert 29.11.2023

Klimasnukonferansen 2023

Klimasnukonferansen 2023 blei arrangert i Ålesund 14. til 15. november. Sjå alle presentasjonane og les alt om konferansen her.


Publisert 23.11.2023

La «Black Week» bli «Green Week»!

I mange år har vi uavgrensa tatt frå naturen. Vi har brukt og kasta. No ser vi resultatet av overforbruket. Artar døyr ut, og økosystema blir utfordra. Det må snu!


Publisert 12.06.2023

Kven bør få Klimasnuprisen 2023?

Skjema for å nominere til Klimasnuprisen 2023 er no opna!


Publisert 19.05.2023

Meld deg på Klimasnukonferansen 2023!

Klimasnukonferansen 2023 arrangerast i Ålesund 14. til 15. november. Programmet er under utarbeiding, men du kan melde deg på allereie no.


Publisert 25.04.2023

Digital verkstad for klimabudsjett

13. april arrangerte fylkeskommunen og statsforvaltaren digitalt verkstad for kommunane i klimabudsjett. Her har vi lagt ut gruppeoppgåvene og hjelpemiddel for vidare arbeid i kommunane.


Publisert 13.02.2023

Klimasats 2023


Kontaktpersoner

Klimaomstilling

Med klimaomstilling meiner vi både endringar i samfunnet som gjer det mogleg å redusere klimagassutslepp og endringar som bidrar til at samfunnet er godt budd på og tilpassa eit klima i endring. 

 

KLIMAGASSREDUKSJON

For å bremse den globale temperaturstiginga i tråd med Parisavtalen må store kutt i utsleppa på plass innan 2030. Det er behov for ei stor omstilling av samfunnet i Noreg, òg i Møre og Romsdal. Får å få til dette, må det settast inn tiltak og verkemiddel for å redusere utsleppa, men òg for å auke opptak av klimagassar.

 

KLIMASTILPASSING

Klimatilpassing inneber å tilpasse seg eit klima i endring. Både for å hindre eller redusere skade, men òg for å utnytte moglegheitene som endringane kan føre med seg. Å ta omsyn til eit klima i endring er naudsynt for å gjere samfunnet meir motstandsdyktig – i dag og i framtida.

Kva er berekraftig matproduksjon?

Nettsida bærekraftigmatproduksjon.no syner på ein pedagogisk måte den kompliserte samanhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følgjer familien Hansen som stiller nokre spørsmål før dei kan bestemme seg for kva dei skal ha til middag. Mellom anna lurer dei på: "Skal vi velje vegetarburgar eller hamburgar?", "Har dyra hatt det bra?", "Er det så viktig at maten er produsert i Norge?" og "Kva kostar det eigentleg?".

Nettsida passar fint for å formidle korleis maten blir produsert. Bruk gjerne nettsida i skolen!

Sida er produsert i samarbeid mellom Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark og fleire miljø- og landbruksorganisasjonar.