Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


14.06.2024

Oppstart av nytt vern på Runde og Skorpa

Statsforvaltaren startar no opp arbeidet med å oppgradere vernet på Runde, og det vert også planlagt nytt vern på Skorpa i Herøy kommune.


31.05.2024, Endra 03.06.2024

Fiskestart i elvane

Fiskesesongen i dei første elvane startar 1. juni. Her er informasjon om opningstider for fiske etter laks og sjøaure i elvane i Møre og Romsdal.


31.05.2024

Fugleinfluensa på villfugl

Mattilsynet er uroa for spreiing av fugleinfluensa blant kolonihekkande sjøfugl også i år. Det er viktig å oppdage eit utbrot tidleg, for å avgrense omfanget og konsekvensane.


28.05.2024

Regional plan- og klimakonferanse

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren inviterer til Regional plan- og klimakonferanse i Ålesund 1. til 2. oktober. Årets hovudtema er Knappheit på ressursar og korleis planlegge for framtida. 


28.05.2024

Vern av skog i Bøverdalen

Statsforvaltaren høyrer eit framlegg om vern av naturreservat i Bøverdalen i Surnadal kommune. Området ligg inst i Bøverdalen, og utgjer 1.730 daa.


24.05.2024

Utviding av Mardalen naturreservat

Statsforvaltaren høyrer eit framlegg til utviding av Mardalen naturreservat i Molde kommune. Dei to delane av eksisterande naturreservat vert knytt saman ved det nye vernet.


15.05.2024

Oppstartsmelding for vern av skog

Statsforvaltaren melder med dette oppstart av arbeid med utviding av Nesplassen naturreservat i Fjord kommune.


14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


07.05.2024

Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2024

Frå mai til oktober gjennomfører Miljødirektoratet ei omfattande kartlegging av naturtypar i utvalde område i Møre og Romsdal. Vi oppmodar grunneigarar i dei aktuelle områda til å ta kontakt med Statsforvaltaren dersom det er særlege omsyn vi bør ta på dykkar eigedom.


07.05.2024

Oppstart vern av skog i Bøverdalen

Statsforvaltaren melder med dette oppstart av arbeid med frivillig vern av skog i Bøverdalen, Surnadal kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel