Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


22.10.2021

- Kampen om sjøareala må ikkje bli vunne av nokre få

Det er ei sterk auka interesse for sjøareala langs kysten vår. Sjøplankonferansen skal gi kommunane kunnskap om å ta berekraftige val.


19.10.2021

Vil du vite noko om utslepp frå norsk industri?

Kanskje du ønskjer å vite kva industrien i nærleiken av deg har lov til å drive med? Og kva slags utslepp dei har? Mange svar finn du på nettsida «Norske utslipp».


19.10.2021

Søknad om utfylling i sjø ved Fjordgata i Ålesund

P Juls Sandvig AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 200 bnr. 79/356.


19.10.2021

Søknad om mudring i Nørvasundet i Ålesund

Mostein Kaupangen AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring ved gnr. 42 bnr. 4 i tilknyting til utviding av småbåthamn.


19.10.2021

Søknad om løyve til utfylling på Nordheim, Aure kommune

Mowi søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling av eit areal på om lag 15 000 m2 i sjø ved gnr. 234 bnr. 1.


13.10.2021

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2021

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2021. Fristen er 1. november.


04.10.2021

Tvangsmulkt til Veidekke om lukttiltaka ikkje blir gjennomført

1, 5 millionar i tvangsmulkt er prisen Veidekke industri AS avdeling Kristiansund må betale dersom dei ikkje har gjort tiltak for å minske luftforureininga innan 1. februar 2022.


27.09.2021

Siste sjanse! - Klimasats 2021

Innan 15. november kan kommunar søke om klimasatsmidlar for ladepunkt, for meirkostnader grunna klimatiltak i innkjøp og for kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg.


20.09.2021

Oppdrett i Storfjorden i konflikt med villfisk

Statsforvaltaren i Trøndelag har omgjort Fjord kommune sitt dispensasjonsvedtak for etablering av to akvakulturanlegg på Smineset og Urdaneset.


17.09.2021

- Landjorda er brukt opp, no må vi snu oss mot havet

Det er ikkje meir landjord igjen til auka produksjon av matvarer. I tiåra framover må vi derfor hauste meir av det havet gir oss.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel