Forureining og avfall

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 30.04.2024

Sjekkar kommunane sin kontroll over forsøpling

Kommunane i Norge skal slå ned på forsøpling og krevje opprydding. I år blir kommunane sett i korta gjennom tilsyn. Følgjer dei lovverket om forsøpling?


Publisert 12.03.2024

Statsforvaltaren har meldt Statkraft for forureining

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har meldt Statkraft Energi AS for brot på forureiningslova etter det store slamutsleppet i Surna.


Publisert 16.01.2024, Sist endra 16.01.2024

Snødeponi - for å hindre forureining

Forureina snø skal ikkje dumpast i elver, vatn eller sjø, men samlast i snødeponi der ein kan hindre at forureining blir spreidd i naturen.


Publisert 03.10.2023

Avvik ved alle deponi i fylket

Tilsyn viser at dei tre deponia for avfall i Møre og Romsdal har avvik frå krava som gjeld reinsing av vatn frå deponia. 


Publisert 05.09.2023

Finansiell sikring for farleg avfall

Alle verksemder som har løyve til å ta imot farleg avfall, må sørge for at dei har ei oppdatert finansiell sikring.


Publisert 15.06.2023

Å brenne avfall er skadeleg og ulovleg

I feiringa av sankthansaften er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel å sette fyr på avfallet sitt, men å brenne avfall er både skadeleg og ulovleg.


Publisert 08.06.2023

Tiltak i det nedlagde avfallsanlegget på Eide

Statsforvaltaren sitt arbeid for å hindre forureining frå det nedlagde avfallsanlegget på Eide, held fram med nye midlar.


Publisert 07.03.2023

Tiltak mot forureining etter Miljøservice Eide

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har sett i gang tiltak for å hindre spreiing av forureining frå anlegget til Miljøservice Eide AS som gjekk konkurs i 2020.


Publisert 08.11.2022

Romundset Transport AS i Aure får ikkje ta imot avfall

Tilhøva i anlegget gjer det umogleg å halde krava til sortering og omlasting av avfall. Anlegget ligg dessutan på ein eigedom der det ikkje er gitt løyve til drift.


Publisert 10.06.2022

Vedtak om stans i mottak av farleg avfall hos Sunnmøre Transport AS

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Sunnmøre Transport AS den 2. juni 2022.

Tilsynet vart gjennomført etter ei bekymringsmelding frå Ålesund brannvesen om mogleg fare for forureining.