Forurensning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.06.2022

Vedtak om stans i mottak av farleg avfall hos Sunnmøre Transport AS

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Sunnmøre Transport AS den 2. juni 2022.

Tilsynet vart gjennomført etter ei bekymringsmelding frå Ålesund brannvesen om mogleg fare for forureining.


Publisert 10.06.2022

Veidekke må betale tvangsmulkt

Veidekke i Kristiansund har ikkje gjennomført alle tiltaka som Statsforvaltaren sette som krav for å redusere lukta frå anlegget. Dei må betale tvangsmulkt.


Publisert 07.01.2022

Mange lovbrot i kommunane

Seks av dei sju kommunane Statsforvaltaren førte tilsyn med i 2021 utførte ikkje pliktene sine for oppfølging av forsøpling og forureina grunn.


Publisert 17.12.2021

Snødeponi - for å hindre forureining

Forureina snø skal ikkje dumpast i elver, vatn eller sjø, men samlast i snødeponi der ein kan hindre at forureining blir spreidd i naturen.


Publisert 19.10.2021

Vil du vite noko om utslepp frå norsk industri?

Kanskje du ønskjer å vite kva industrien i nærleiken av deg har lov til å drive med? Og kva slags utslepp dei har? Mange svar finn du på nettsida «Norske utslipp».


Publisert 30.08.2021

Uroa for enorme utslepp i Storfjorden

Det store landbaserte oppdrettsanlegget for laks som er planlagt i Raudbergvika i Storfjorden vil sannsynlegvis gje det største enkeltståande avløpsutsleppet i Noreg. Statsforvaltaren er uroa.


Publisert 02.07.2021

Oppnevning av settestatsforvaltar - inhabilitet

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i brev av 25.6.21 erklært seg inhabil etter forvaltningslova § 6 andre ledd til å behandle ein søknad frå Ductor om etablering av biogassanlegg på Håsøran i Sunndal kommune.


Publisert 02.07.2021

Strengare krav til kunstgrasbaner

Frå 1. juli blir det stilt krav til korleis idrettsbaner med fyllmaterial av plast skal utformast og driftast. Krava vil hindre at gummigranulat hamnar i naturen.


Publisert 18.06.2021

Inhabil i behandling av Ductor

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er inhabil i behandling av søknaden frå Ductor om etablering av biogassanlegg i Sunndal. Saken går til ein annan statsforvaltar eller til Miljødirektoratet.


Publisert 15.06.2021

Bålbrenning

I samband med feiring av sankthansaften er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel då å sette fyr på avfallet sitt, men brenning av avfall er både skadeleg og ulovleg.