Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


15.05.2024

Oppstartsmelding for vern av skog

Statsforvaltaren melder med dette oppstart av arbeid med utviding av Nesplassen naturreservat i Fjord kommune.


14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


07.05.2024

Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2024

Frå mai til oktober gjennomfører Miljødirektoratet ei omfattande kartlegging av naturtypar i utvalde område i Møre og Romsdal. Vi oppmodar grunneigarar i dei aktuelle områda til å ta kontakt med Statsforvaltaren dersom det er særlege omsyn vi bør ta på dykkar eigedom.


07.05.2024

Oppstart vern av skog i Bøverdalen

Statsforvaltaren melder med dette oppstart av arbeid med frivillig vern av skog i Bøverdalen, Surnadal kommune.


30.04.2024

Sjekkar kommunane sin kontroll over forsøpling

Kommunane i Norge skal slå ned på forsøpling og krevje opprydding. I år blir kommunane sett i korta gjennom tilsyn. Følgjer dei lovverket om forsøpling?


30.04.2024

Endring av verneform - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde

Statsforvaltarane i Trøndelag og i Møre og Romsdal har sendt brev til dei seks kommunane som har areal i Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsvernområde om dei gir lokal aksept for å greie ut omgjering til nasjonalpark. Det kan også vere aktuelt med utvidingar.


25.04.2024

Årets digitale verkstad for klimabudsjett

For andre år på rad har Fylkeskommunen og Statsforvaltaren arrangert digital verkstad for kommunane i klimabudsjett. På denne sida har vi samla all informasjon som vart gitt under samlinga 24. april.


23.04.2024

Oppstart frivillig skogvern Mardalen

Statsforvaltaren startar opp arbeid med frivillig vern av skog i Mardalen, Molde kommune.


08.04.2024

Utvida høyringsfrist Dalan naturreservat

Statsforvaltaren forlenger høyringsfristen for Dalan naturreservat i Surnadal kommune til 28.04.2024. Bakgrunnen er at to grunneigarar har tilbydd 321 daa skogsmark etter at høyringa har starta.


08.04.2024

Miljødirektoratet stadfestar Statsforvaltaren sine løyver og avslag til oppdrettsanlegg i Batnfjorden/Bergsøyfjorden

Etter fleire klager på Statsforvaltaren sine vedtak, har Miljødirektoratet vurdert saka. Dei er einig i Statsforvaltaren sine avgjerder.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel