Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.09.2023

Populært kurs om tiltak i sjøaurebekkar

Det var godt oppmøte på fylkeskommunen og Statsforvaltaren sitt kurs om restaurering og habitatforbetrande tiltak i sjøaurebekkar i Ørsta og Volda 1.-2. september.


20.09.2023

Færre pukkellaks i Møre og Romsdal i år

Det er hittil rapportert at 56 pukkellaks vart tatt ut gjennom organiserte tiltak i elver i fylket i år. Dette er ein god del mindre enn 2021 då uttaket var på 453 stk.


13.09.2023

Avinor AS søkjer om revidert utsleppsløyve for Kristiansund lufthamn Kvernberget

Dei ynskjer ein revisjon av utsleppsløyvet slik at det òg omfattar utslepp av kjemikaliar frå aktivt brannøvingsfelt på lufthamna og slik at eit system for glykoloppsamling med etablering av utsleppsleidning til sjøen kan utsetjast til bygging av nytt terminalbygg.


05.09.2023

Finansiell sikring for farleg avfall

Alle verksemder som har løyve til å ta imot farleg avfall, må sørge for at dei har ei oppdatert finansiell sikring.


28.08.2023

Søknad om utsleppsløyve ved tiltak i sjø ved Klovningen småbåthamn i Vanylven kommune

Vanylven kommune søkjer om utsleppsløyve etter forureiningslova ved tiltak i sjø ved Klovningen småbåthamn i Vanylven kommune.


18.08.2023

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2023-2024

I Møre og Romsdal kan det fellast inntil 6 jervar i lisensfellinga som startar 20. august.


18.08.2023

SMS-teneste for lisens- og kvotejakt

Alle som deltar i lisens- og kvotejakt på rovvilt bør registrere seg. Du vil då motta oppdatert kvoteinformasjon på SMS. Tenesta erstattar ikkje kvotetelefonane. 


17.08.2023

Ny behandling mot dødelig lakseparasitt i gang

Den andre klor- og rotenonbehandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Drivaregionen. Funn av parasitten i elva Driva skal analyseres.


08.08.2023

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Drivaregionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.


02.08.2023

Informasjon om fugleinfluensa i Møre og Romsdal

Fugleinfluensa sirkulerer blant ville fuglar i store delar av landet, men Mattilsynet definerer det ikkje som utbrot i Møre og Romsdal.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel