Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


13.10.2021

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2021

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2021. Fristen er 1. november.


04.10.2021

Tvangsmulkt til Veidekke om lukttiltaka ikkje blir gjennomført

1, 5 millionar i tvangsmulkt er prisen Veidekke industri AS avdeling Kristiansund må betale dersom dei ikkje har gjort tiltak for å minske luftforureininga innan 1. februar 2022.


27.09.2021

Siste sjanse! - Klimasats 2021

Innan 15. november kan kommunar søke om klimasatsmidlar for ladepunkt, for meirkostnader grunna klimatiltak i innkjøp og for kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg.


20.09.2021

Oppdrett i Storfjorden i konflikt med villfisk

Statsforvaltaren i Trøndelag har omgjort Fjord kommune sitt dispensasjonsvedtak for etablering av to akvakulturanlegg på Smineset og Urdaneset.


17.09.2021

- Landjorda er brukt opp, no må vi snu oss mot havet

Det er ikkje meir landjord igjen til auka produksjon av matvarer. I tiåra framover må vi derfor hauste meir av det havet gir oss.


16.09.2021

Stor aktivitet i elvene i Drivaregionen

I sommar har det blitt gjennomført forsøk i både Driva og Litldalselva for å finne beste metode i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i desse elvene.


14.09.2021

Søknad om utfylling i Surnadal

Talgø Møretre AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved industriområdet Røtet, gnr. 68 bnr. 14.


10.09.2021

Sunnmøre Transport AS - søknad om endring av løyve, farleg avfall

Sunnmøre Transport AS søkjer om endring av løyvet sitt for farleg avfall.


10.09.2021

Kolvika Brygge AS - søknad om utfylling i Ålesund

Verksemda søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i Kolvika, gnr. 136 bnr. 22.


09.09.2021

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2021-2022

I Møre og Romsdal kan det fellast inntil 6 jervar i lisensfellinga som startar 10. september.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel