Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


23.02.2021

Straff for ulovleg handtering av farlig avfall

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal meldte i fjor Ålesund kommune til politiet for brot på forureiningslova. Saka gjeld ulovleg handtering av farleg avfall i 2018. Politiet har no gitt forelegg i saka.


19.02.2021

Myrbostad bygg og anlegg AS søkjer om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt og brukt betong

Dei søkjer om løyve etter forureiningslova til å motta, mellomlagre og knuse returasfalt og brukt betong på anlegget sitt ved Varholmyrane i Hustadvika kommune.


15.02.2021

Søknad om mudring ved Moldegård

Molde og Romsdal Havn IKS søkjer om løyve til mudring ved eigedomen gnr. 25 bnr. 997 i Molde.


29.01.2021

Gaupejakta startar 1. februar

Det kan fellast inntil fire gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


29.01.2021

Portforbod for tamfuglar for å hindre spreiing av fugleinfluensa

Det er påvist sterkt sjukdomsframkallande (høgpatogen) fugleinfluensa i Norge og fleire land i Europa. For å hindre smitte frå ville til tamme fuglar har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe, som inneber at alle tamfuglar skal vere innandørs eller eventuelt under tak. 


27.01.2021

Søknad om tiltak i sjø ved Kvanne ferjekai

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø for å auke djupna og sikre mot erosjon ved ferjekaia.


27.01.2021

Høyring av søknad om utfylling i sjø - Ingolf Engeset AS

Ingolf Engeset AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Engeset, Grytastranda i Ålesund kommune.


26.01.2021

Få tilskot til klimatiltak!

Klimasats er den viktigaste støtteordninga for kommunar som ønskjer å kutte i klimagassutslepp og bidra til lågutsleppsamfunnet. Søk før 15. februar!


26.01.2021

Få tilskot til klimatiltak!

Klimasats er den viktigaste støtteordninga for kommunar som ønskjer å kutte i klimagassutslepp og bidra til lågutsleppsamfunnet. Søk før 15. februar!


25.01.2021

Søknad om tiltak i sjø i Kristiansund

Kristiansund kommune søkjer om løyve til mudring og utfylling i sjø i tilknyting til etablering av ny brannstasjon på Goma.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel