Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.06.2022

Ny podkast: Hagerømlingar

Framande, skadelege planteartar tar over og "spis opp" anna vegetasjon i Noreg. Dei vert einaste planta som står igjen i området. Slik øydelegg dei naturmangfaldet. Mange av desse plantane er rømlingar frå hagane våre. Derfor blir dei ofte kalla "hagerømlingar". Berre i fellesskap kan vi fjerne dei frå naturen. 

 


23.06.2022

Høyring Surna naturreservat

Statsforvaltaren høyrer med dette ei grense- og forskriftsendring. Surna naturreservat vart verna 27.05.1988. Føremålet med fredinga er å ta vare på eit viktig våtmarksområde med tilhøyrande plantesamfunn, fugleliv og anna dyreliv.


21.06.2022

Kantvegetasjon langs vassdrag

​Kantvegetasjonen langs vassdrag er av stor verdi, og har mange viktige funksjonar. Det er difor ikkje lov å fjerne kantvegetasjon utan løyve frå Statsforvaltaren.  


17.06.2022

Søknad om utfylling ved Torjulvågen i Tingvoll kommune - Nordic Hallibut AS

Nordic Hallibut AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Torjulvågen i Tingvoll kommune.


17.06.2022

Søknad om endring av løyve for Ottem Gjenvinning AS i Sunndal kommune

Ottem Gjenvinning AS søkjer om endring av sitt løyve etter forureiningslova slik at dei kan laste om matavfall i Industrivegen 84.


10.06.2022

Vedtak om stans i mottak av farleg avfall hos Sunnmøre Transport AS

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Sunnmøre Transport AS den 2. juni 2022.

Tilsynet vart gjennomført etter ei bekymringsmelding frå Ålesund brannvesen om mogleg fare for forureining.


10.06.2022

Veidekke må betale tvangsmulkt

Veidekke i Kristiansund har ikkje gjennomført alle tiltaka som Statsforvaltaren sette som krav for å redusere lukta frå anlegget. Dei må betale tvangsmulkt.


07.06.2022

Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Heggemsvatn/Holåvatn naturreservat i Gjemnes kommune

Statsforvaltaren melder oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Heggemsvatn/Holåvatn naturreservat i Gjemnes kommune. Vi ønsker innspel til temaer og bruksinteresser som bør gjennomgåast i planarbeidet. Det vil bli holdt eit ope møte.


01.06.2022

Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Gule-/Stavikmyrane naturreservat i Hustadvika kommune

Statsforvaltaren melder oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Gule-/Stavikmyrane naturreservat i Hustadvika kommune. Vi ønsker innspel til temaer og bruksinteresser som bør gjennomgåast i planarbeidet. Det vil bli holdt eit ope møte.


31.05.2022

Her kan du fiske laks og sjøaure i sommar

Laksefisket opnar i dei første elvane 1. juni. Her er informasjon om kvar du kan fiske laks og sjøaure i sommar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel