Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


24.01.2022

Låg fangst av laks og sjøaure i Møre og Romsdal i 2021

Mindre innsig av laks og lite vatn gav ein svak fiskesesong i elvane i 2021. Det vart rapportert inn samla fangst av laks på 21,4 tonn, som var over 13 tonn mindre enn i 2020.


21.01.2022

Søknad om tiltak i sjø ved Linge ferjekai

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø i Fjord kommune.


19.01.2022

Urban Gartneren AS vinner Klimasnuprisen

– Ei løysing for framtida, seier juryen om Urban Gartneren sin måte å dyrke på. Blant tre gode nominerte til Klimasnuprisen var det alternativ dyrking av salat og mikrogrønt som vann.


18.01.2022

Søk klimasatsmidlar for 2022 no!

Ramma for Klimasats for i år er auka til 250 millionar kroner. Alle kommunar og fylkeskommunar kan søke. Fristen for å sende inn søknad er 15. februar. Vi håper alle kommunane i Møre og Romsdal sender minst ein søknad.


14.01.2022

Kvote for lisensfelling av jerv utvida med eitt dyr innanfor forvaltningsområdet

Rovviltnemnda i region 6 tildelte ein ny jerv til kvota for lisensfelling innanfor forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal i vedtak 11.01.2022.


13.01.2022

Oppstart med vern av verdfull skog

Statsforvaltaren melder oppstart av vern av 13 verdfulle skogområde. Alle områda er tilbydd av grunneigarane etter ordninga med frivillig vern.


13.01.2022

Søknad om mudring og utfylling ved Nerlandsøybrua

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring og utfylling i tilknyting til bygging og klargjering av ny bru til Nerlandsøya.


11.01.2022

Søknad om utfylling ved Larsneset i Sande kommune

Sande kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 87 bnr. 23.


07.01.2022

Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga

Kommunane kan søke om middel til å utarbeide ein eigen kommunedelplan for naturmangfald.


07.01.2022

Mange lovbrot i kommunane

Seks av dei sju kommunane Statsforvaltaren førte tilsyn med i 2021 utførte ikkje pliktene sine for oppfølging av forsøpling og forureina grunn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel