Verneområde

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2023

Statsforvaltaren legg verneplan for Sunnmørsalpane til side

– Vi tar Ørsta kommune sitt vedtak om ikkje å greie ut eit mogleg verneområde i Sunnmørsalpane til følgje, seier Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 16.12.2022

Fem nye skogområde er verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at store naturverdiar blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 25.02.2022

Vern av Skjoralia naturreservat

Regjeringa vedtok 11.02.22 vern av Skjoralia naturreservat i Surnadal. Området på 137 dekar ligg i elvegjelet mot elva Folda, og har både edellauvskog og furuskog.


Publisert 10.02.2022

Motsegn mot landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika

– Etablering og drift av oppdrettsanlegget vil virke inn på miljø, landskap og verdsarv. Vi fryktar skadelege langtidseffektar på Storfjorden, seier direktør Linda Aaram hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 17.12.2021

Fem skogområde blir verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i artsrik edellauvskog og kalkfuruskog blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 30.08.2021

Uroa for enorme utslepp i Storfjorden

Det store landbaserte oppdrettsanlegget for laks som er planlagt i Raudbergvika i Storfjorden vil sannsynlegvis gje det største enkeltståande avløpsutsleppet i Noreg. Statsforvaltaren er uroa.


Publisert 07.06.2021

Presentasjonar frå webinar om frivilleg skogvern

Fredag 4. juni hadde Statsforvaltaren webinar (Teams) med kommunane i Møre og Romsdal om frivilleg skogvern. Presentasjonane frå webinaret er tilgjengelege i denne artikkelen.


Publisert 06.04.2021 av Lena Skattum Sandvik

Fleire ønsker å verne skogen

Fleire skogeigarar i fylket vel å verne skogen sin. Slik bidreg dei til å ta vare på skogen sitt store og verdfulle naturmangfald. 


Publisert 08.01.2021

15 millionar til forsking i verdsarvområde

Kompetanse- og samarbeidsprosjektet «Twin Fjord» skal utvikle teknologi som gjer det lettare å fatte vedtak for berekraftig arealplanlegging og forvaltning i verdsarvområde.


Publisert 04.12.2020

Meir skog vert verna i fylket

Regjeringa har oppretta nye skogreservat i Fjøseid og Vasselen i Tingvoll. Det skjer etter at grunneigarane ga tilbod om frivillig vern.