Verneområde

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 30.04.2024

Endring av verneform - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde

Statsforvaltarane i Trøndelag og i Møre og Romsdal har sendt brev til dei seks kommunane som har areal i Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsvernområde om dei gir lokal aksept for å greie ut omgjering til nasjonalpark. Det kan også vere aktuelt med utvidingar.


Publisert 08.03.2024

Fem skogområde er verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal er freda som naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i mellom anna rike edellauvskogar og gammal furuskog blir teke vare på for kommande generasjonar.


Publisert 12.12.2023

Storstilt skogrydding i verneområda

Statsforvaltaren har hogd framande og uønskte treslag i over 20 verneområde i år. Det er særleg sitkagran, bergfuru og gran som blir teke ut, og føremålet er å få tilbake områda i den tilstanden naturen var før.


Publisert 20.06.2023

Eit nytt skogområde og to utvida naturreservat er verna ved frivillig vern

Tre område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i mellom anna rike og gamle edellauvskogar og gammal boreal lauvskog med urskogspreg blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 23.02.2023

Statsforvaltaren legg verneplan for Sunnmørsalpane til side

– Vi tar Ørsta kommune sitt vedtak om ikkje å greie ut eit mogleg verneområde i Sunnmørsalpane til følgje, seier Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 16.12.2022

Fem nye skogområde er verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at store naturverdiar blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 25.02.2022

Vern av Skjoralia naturreservat

Regjeringa vedtok 11.02.22 vern av Skjoralia naturreservat i Surnadal. Området på 137 dekar ligg i elvegjelet mot elva Folda, og har både edellauvskog og furuskog.


Publisert 10.02.2022

Motsegn mot landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika

– Etablering og drift av oppdrettsanlegget vil virke inn på miljø, landskap og verdsarv. Vi fryktar skadelege langtidseffektar på Storfjorden, seier direktør Linda Aaram hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 17.12.2021

Fem skogområde blir verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i artsrik edellauvskog og kalkfuruskog blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 30.08.2021

Uroa for enorme utslepp i Storfjorden

Det store landbaserte oppdrettsanlegget for laks som er planlagt i Raudbergvika i Storfjorden vil sannsynlegvis gje det største enkeltståande avløpsutsleppet i Noreg. Statsforvaltaren er uroa.