Verneområde

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Reglar for å fly dronar i naturen

Dersom du skal fly drone i naturområde, må du først sjekke om det er spesielle restriksjonar der du ønskjer å fly. Sjølv om du ikkje er i eit område med restriksjonar, må du sørge for at droneflyginga ikkje uroar til dømes fugle- eller dyreliv.

Dei generelle reglane for å fly dronar, finn du på Luftfartstilsynets nettsider om dronar og modellfly.

Kva andre reglar som gjeld for å fly dronar, avheng av kvar du er. Dersom området ligg i eit naturvernområde, må du undersøkje kva reglar som gjeld for akkurat dette området. Alle verneområde har ei verneforskrift som gir reglar for området. Miljødirektoratets nettsider har ei kartløysing som gjer det lett å finne ut om eit område er verna. I kartløysinga finn du også lenke til verneforskrifta som gjeld.

Som hovudregel er bruk av dronar forbode i nasjonalparkane og dei store landskapsvernområda. Dette er både av omsyn til dyrelivet, og av omsyn til friluftsliv og ro.

Dersom du ønskjer å fly drone i eit verneområde der det er forbode, må du først søkje om løyve. Søknaden skal sendast til den instansen som har forvaltningsmynde for verneområdet. Verneforskrifta har informasjon om kven som har forvaltningsmynde.

Vis meir


Publisert 30.04.2024

Endring av verneform - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde

Statsforvaltarane i Trøndelag og i Møre og Romsdal har sendt brev til dei seks kommunane som har areal i Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsvernområde om dei gir lokal aksept for å greie ut omgjering til nasjonalpark. Det kan også vere aktuelt med utvidingar.


Publisert 08.03.2024

Fem skogområde er verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal er freda som naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i mellom anna rike edellauvskogar og gammal furuskog blir teke vare på for kommande generasjonar.


Publisert 12.12.2023

Storstilt skogrydding i verneområda

Statsforvaltaren har hogd framande og uønskte treslag i over 20 verneområde i år. Det er særleg sitkagran, bergfuru og gran som blir teke ut, og føremålet er å få tilbake områda i den tilstanden naturen var før.


Publisert 20.06.2023

Eit nytt skogområde og to utvida naturreservat er verna ved frivillig vern

Tre område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i mellom anna rike og gamle edellauvskogar og gammal boreal lauvskog med urskogspreg blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 23.02.2023

Statsforvaltaren legg verneplan for Sunnmørsalpane til side

– Vi tar Ørsta kommune sitt vedtak om ikkje å greie ut eit mogleg verneområde i Sunnmørsalpane til følgje, seier Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 16.12.2022

Fem nye skogområde er verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at store naturverdiar blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 25.02.2022

Vern av Skjoralia naturreservat

Regjeringa vedtok 11.02.22 vern av Skjoralia naturreservat i Surnadal. Området på 137 dekar ligg i elvegjelet mot elva Folda, og har både edellauvskog og furuskog.


Publisert 10.02.2022

Motsegn mot landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika

– Etablering og drift av oppdrettsanlegget vil virke inn på miljø, landskap og verdsarv. Vi fryktar skadelege langtidseffektar på Storfjorden, seier direktør Linda Aaram hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 17.12.2021

Fem skogområde blir verna ved frivillig vern

Fem område i Møre og Romsdal vert naturreservat. Slik ønsker regjeringa å sikre at naturverdiar i artsrik edellauvskog og kalkfuruskog blir tatt vare på for kommande generasjonar.


Publisert 30.08.2021

Uroa for enorme utslepp i Storfjorden

Det store landbaserte oppdrettsanlegget for laks som er planlagt i Raudbergvika i Storfjorden vil sannsynlegvis gje det største enkeltståande avløpsutsleppet i Noreg. Statsforvaltaren er uroa.