Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.07.2013

Auka innsats mot strandsøppel i Sør-Smøla

Statens naturoppsyn har løyvt nye kr. 150.000,- i tiltaksmidlar til rydding av strandsøppel i Sør-Smøla landskapsvernområde. Midlane skal brukast til opprydding av strandsøppel som ligg att etter Dagmar-orkanen, og nytt søppel som har kome til i løpet av siste vinter.


Publisert 03.05.2013

Naturreservat i Molde og Nesset – høyring av verneframlegg

Fylkesmannen har sendt på høyring eit framlegg til vern av skog på nordsida av Langfjorden. Uttalefristen er 08.07.2013.


Publisert 15.03.2013

Naturreservat i Molde og Nesset - melding om oppstart

Fylkesmannen sett nå i gang ein prosess for vern av skog på nordsida av Langfjorden. Innspelfristen er 15.04.2013.


Publisert 27.02.2013

Forvaltningsplanar for 6 naturreservat

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har godkjent forvaltningsplanar for naturreservata Hustadbukta, Langøyvågen og Farstadbukta i Fræna kommune, Nauste i Nesset kommune og Hensøran i Rauma kommune, samt Vågstranda plantefredingsområde i Rauma kommune.


Forvaltingsplanar for 8 naturreservat på Smøla

Fylkesmannen har i samarbeid med Smøla kommune utarbeidd forvaltingsplanar for naturreservata Aunvågen, Fløtjønna, Hopavassdraget, Kyrhaugvatna, Midt-Smøla, Remman, Sjøvågen og Sortna.


Publisert 01.10.2012

Tre nye forvaltingsplanar for verneområde

Fylkesmannen har laga framlegg til forvaltingsplanar for Hensøran naturreservat, Nauste naturreservat og Vågstranda plantefredingsområde. Planane ligg på høyring fram til 16. november 2012.


Publisert 26.06.2012

Forvaltingsplan Sandblåst-/Gaustadvågen naturreservat

Fylkesmannen har laga framlegg til forvaltingsplan for Sandblåst-/Gaustadvågen naturreservat. Planen låg på høyring fram til 15. september 2012.


Publisert 28.05.2010

Verneplan sjøfugl vedteken

Verneplan for hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal blei vedteken av Kongen i statsråd 28.05.2010. Fylket har dermed fått 36 nye naturreservat med ferdselsforbod på land frå og med 1. mai til og med 31. juli som er den mest kritiske hekkeperioden