Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.02.2019

Verdfulle naturområde i Møre og Romsdal

Fylkesmannen har på oppdrag frå Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet gått igjennom verdfull natur i fylket og funne 50 særs viktige område.


Publisert 11.12.2018

Nytt skogvern på Nordmøre

I statsråd 07.12.2018 ble Mulvikknuken naturreservat opprettet. Reservatet erstatter Durmålhaugen NR og arealet er mer enn tredoblet.


Publisert 09.05.2018

Restaurering av Rørvikvatnet naturreservat ute på offentleg anbod

Fylkesmannen ønsker å restaurere Rørvikvatnet naturreservat på Vigra i Giske kommune


Publisert 04.05.2018

Ørnakken naturreservat – melding om oppstart av utviding

Fylkesmannen melder med dette om oppstart av planarbeid med utviding av naturreservat i Skodje kommune i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42.


Publisert 20.03.2018

Trollheimen endelig merket - 30 år etter at området ble verna

Merking av Trollheimen påbegynt i 1990 er nå ferdig, og Miljødirektoratet har vedtatt to mindre grensejusteringer og  rettet forskriften i tråd med nytt vernekart.


Publisert 06.07.2017

Ny Runde-brosjyre

Fylkesmannen har oppdatert brosjyren om verneområda på Runde i Herøy. Både kart og tekst er fornya, og sidan forrige brosjyre vart lagd, har også området fått Ramsar-status.


Publisert 23.06.2017

Tilrår nye skogreservat

Fylkesmannen tilrår vern av Åfarhaugen naturreservat, Durmålhaugen naturreservat og utviding av Hisdalen naturreservat. Områda ligg i Sunndal og Tingvoll kommunar, og vil medføre ca. 3.500 daa nytt verna areal.


Publisert 07.04.2017

Framlegg til skogvern

Fylkesmannen høyrer eit framlegg om frivillig vern av tre skogområde i Sunndal og Tingvoll. Samla areal er ca. 3.500 dekar, og føremålet er å ta vare på spesielle naturtypar med sjeldne og raudlista artar.


Publisert 25.11.2016

Verdfullt skogområde verna i Nesset

Regjeringa har i Statsråd 25.11.2016 utvida Prestaksla naturreservat med ca. 480 daa. «Dette er eit viktig tiltak for å ta vare på naturmangfaldet i skogsnaturen vår», seier seniorrådgjevar Ola Betten hos Fylkesmannen.


Publisert 18.12.2014

Skogvern i Sunndal og Nesset

Regjeringa har nyleg vedteke vern av to skogsområde i fylket. Det eine ligg i Eikesdal i Nesset kommune og det andre er Hisdalen i Sunndal kommune.