Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.07.2013

Auka innsats mot strandsøppel i Sør-Smøla

Statens naturoppsyn har løyvt nye kr. 150.000,- i tiltaksmidlar til rydding av strandsøppel i Sør-Smøla landskapsvernområde. Midlane skal brukast til opprydding av strandsøppel som ligg att etter Dagmar-orkanen, og nytt søppel som har kome til i løpet av siste vinter.


Publisert 03.05.2013

Naturreservat i Molde og Nesset – høyring av verneframlegg

Fylkesmannen har sendt på høyring eit framlegg til vern av skog på nordsida av Langfjorden. Uttalefristen er 08.07.2013.


Publisert 15.03.2013

Naturreservat i Molde og Nesset - melding om oppstart

Fylkesmannen sett nå i gang ein prosess for vern av skog på nordsida av Langfjorden. Innspelfristen er 15.04.2013.


Publisert 27.02.2013

Forvaltningsplanar for 6 naturreservat

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har godkjent forvaltningsplanar for naturreservata Hustadbukta, Langøyvågen og Farstadbukta i Fræna kommune, Nauste i Nesset kommune og Hensøran i Rauma kommune, samt Vågstranda plantefredingsområde i Rauma kommune.


Publisert 29.01.2013

Forvaltingsplan Sandblåst-/Gaustadvågen naturreservat

Fylkesmannen har laga framlegg til forvaltingsplan for Sandblåst-/Gaustadvågen naturreservat. Planen låg på høyring fram til 15. september 2012.


Forvaltingsplanar for 8 naturreservat på Smøla

Fylkesmannen har i samarbeid med Smøla kommune utarbeidd forvaltingsplanar for naturreservata Aunvågen, Fløtjønna, Hopavassdraget, Kyrhaugvatna, Midt-Smøla, Remman, Sjøvågen og Sortna.


Publisert 28.05.2010

Verneplan sjøfugl vedteken

Verneplan for hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal blei vedteken av Kongen i statsråd 28.05.2010. Fylket har dermed fått 36 nye naturreservat med ferdselsforbod på land frå og med 1. mai til og med 31. juli som er den mest kritiske hekkeperioden