Podkast - For folk og natur

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal starta opp med podkast i januar 2022. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2022

Podkastens tittel spelar på Statsforvaltarens visjon: Trygg framtid for folk og natur.

Vi ønsker å opplyse og informere om tema som vi arbeider med, og håper at podkasten kan gi eit godt innblikk i vårt mangfaldige saksområde.

Ein podkast er lett tilgjengeleg, og kan lyttast til når folk har tid og lyst. Derfor vel vi den kanalen. Podkasten er retta mot alle innbyggarar i fylket - og innhaldet kan også vere interessant for politikarar og kommunane i Møre og Romsdal.

I tillegg til her på nettsida, ligg podkasten på Spotify, på iTunes, og på Google Podcasts

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.12.2022

Ny podkast: Demens

Demenssjukdom rammar mange i Norge. I denne podkasten snakkar vi om demens – og ser at det faktisk er relativt enkle grep du og eg kan ta for å forebygge sjukdommen.  


Publisert 21.11.2022

Ny podkast: Tredrivaren

Trebygg har mange fordelar. Tre er både fornybart, miljøvenleg og framtidsretta. Dessutan er det godt for menneske å vere i trebygg. Derfor jobber Statsforvaltaren for auka bruk av tre som bygningsmateriale.   


Publisert 19.10.2022

Ny podkast: Klimatilpassing

Klimaet endrar seg. Og med klimaet blir også vêret endra. I Møre og Romsdal vil vi sjå meir kraftig nedbør og auka problem med overvatn. Vi vil sjå at havnivået stig, stormflo og større og fleire flaumar. Vi vil også få fleire skred av jord og stein.


Publisert 24.06.2022

Ny podkast: Hagerømlingar

Framande, skadelege planteartar tar over og "spis opp" anna vegetasjon i Noreg. Dei vert einaste planta som står igjen i området. Slik øydelegg dei naturmangfaldet. Mange av desse plantane er rømlingar frå hagane våre. Derfor blir dei ofte kalla "hagerømlingar". Berre i fellesskap kan vi fjerne dei frå naturen. 

 


Publisert 10.06.2022

Ny podkast: Jordvern

Skal vi bygge ny veg eller ny bustad? Eller bør vi ta vare på matjorda som ligg der vi vil bygge? Jordvernet i Noreg tar vare på dyrka mark. Men kvifor er jordvern så viktig? Og kven er det som bestemmer kva vi bruker jorda vår til?

 


Publisert 04.05.2022

Ny podkast: Framtidsfullmakt

Har du høyrt om framtidsfullmakt? Ho er enkel å lage og lur å ha. I Norge blir alle vi som er over 18 år anbefalt å skrive ei framtidsfullmakt.


Publisert 07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


Publisert 18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


Publisert 17.02.2022, Sist endret 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


Publisert 01.02.2022

Ny podkastepisode er ute: «Klimasnu – ei nødvendig omstilling»

I Møre og Romsdal står vi midt i eit Klimasnu. Kva meiner vi med det? Kva for grep kan kommunane ta for å få ned klimagassutslepp? Kva er samanhengen mellom gründerverksemd og klimaomstilling? Kvifor skal vi ta spesielt vare på jord, myr og skog? Og kan kommunane vere med å bidra til gjenbruk?