Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


Publisert 07.03.2024

Fangst av oppdrettslaks som har rømt i Tingvollfjorden

Lerøy Midt Sjø AS meldte 27. februar om at oppdrettslaks hadde rømt ved lokaliteten Naustneset i Tingvollfjorden i Gjemnes kommune, Møre og Romsdal. No vert mest mogleg av den rømte laksen fiska opp att.


Publisert 01.03.2024

Sjøaure er freda i mars og april

I mars og april er sjøaure freda i alle sjøområde i fylket, med unntak av Smøla kommune.


Publisert 29.01.2024

Nær halvert laksefiske i Møre og Romsdal i 2023

Laksefisket vart nær halvert i elvane i Møre og Romsdal i 2023. Rapportert samla fangst er på 5676 laks, 19,3 tonn. 892 laks vart slept ut igjen. I 2022 vart det fanga 37,5 tonn laks i elvane.


Publisert 21.09.2023

Populært kurs om tiltak i sjøaurebekkar

Det var godt oppmøte på fylkeskommunen og Statsforvaltaren sitt kurs om restaurering og habitatforbetrande tiltak i sjøaurebekkar i Ørsta og Volda 1.-2. september.


Publisert 20.09.2023

Færre pukkellaks i Møre og Romsdal i år

Det er hittil rapportert at 56 pukkellaks vart tatt ut gjennom organiserte tiltak i elver i fylket i år. Dette er ein god del mindre enn 2021 då uttaket var på 453 stk.


Publisert 06.07.2023

Pukkellaks registrert i fylket

Dei siste dagane er det fiska nokre få pukkellaks i Driva, på Eide i Hustadvika og Oselva i Syvde, og den vil sannsynlegvis dukke opp fleire stader. Husk å registrere fangst av pukkellaks både i elv og sjø.


Publisert 16.05.2023

Ny forskrift om fiske utanfor lakse- og sjøaurevassdrag, og om garnfiske i sjø

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har no fastsett ny forskrift som regulerer fisket i sjø utanfor utløp av vassdrag med anadrome laksefisk og ved kraftverksutløp. Å senke garnreiskap i sjø vert også regulert av forskrifta.


Publisert 16.03.2023

Oppsving i elvefisket i Møre og Romsdal i 2022

Laksefisket tok seg opp i fleire av elvane i fylket i 2022. Det vart rapportert inn samla fangst av laks på 37,5 tonn. Dette er 16 tonn meir enn det svake året i 2021.


Publisert 23.02.2023

Husk at sjøaure er freda i sjøen i mars og april

I mars og april er sjøaure freda i alle sjøområde i fylket, med unntak av Smøla kommune.


Publisert 20.02.2023

Genbanken på Herje – gir trua fiskestammer nye liv

På Herje i Rauma driv Statsforvaltaren i Møre og Romsdal genbank for trua stammer av aure, og den no raudlista villaksen.