Fiskeforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.05.2022

Endra fisketider for åtte elver i Møre og Romsdal

Miljødirektoratet har vedtatt endra fisketid for Batnfjordselva, Driva, Usma, Litledalselva, Søya og Tressa frå og med sesongen 2022. Nordre Vartdalselva i Ørsta kommune er stengt for fiske, medan Vasselva i Hustadvika kommune er blitt opna for fiske.


Publisert 20.04.2022

Ny forskrift om fiske ved utløp av vassdrag i sjø - høyring

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har laga forslag til ny forskrift om regulering av fiske ved utløp av vassdrag med laks og sjøaure (munningsfredingssoner) og nedsenking av garn i sjø. Høyringsfrist er 19. mai 2022.


Publisert 24.01.2022

Låg fangst av laks og sjøaure i Møre og Romsdal i 2021

Mindre innsig av laks og lite vatn gav ein svak fiskesesong i elvane i 2021. Det vart rapportert inn samla fangst av laks på 21,4 tonn, som var over 13 tonn mindre enn i 2020.


Publisert 07.07.2021

Pukkellaksår - Pukkellaks registrert i fleire elvar i Møre og Romsdal

Den siste veka er pukkellaks registrert i elvar i fylket. Statsforvaltar har gitt fleire forvaltningslag utvida fiskeløyve.


Publisert 31.05.2021

Fiske etter laks og sjøaure i sommar

1. juni opnar lakse- og sjøaurefisket i dei første elvane i Møre og Romsdal.


Publisert 22.03.2021

Nye reglar for fiske etter laks og sjøaure

Fiske etter laks og sjøaure i sjø og elv vert stramma inn. Samtidig vert elvene Rauma, Måna og Isa/Glutra opna for ordinært fiske igjen etter friskmelding frå parasitten Gyrodactylus salaris


Publisert 13.01.2021

Fangststatistikk for laks og sjøaure i elvane i Møre og Romsdal 2020

Fiske av laks og sjøaure tok seg opp att i 2020, og var på same nivå som i 2017. Det er fortsatt i elva Surna at mest laks blir fiska.


Publisert 13.07.2020

Sjøauren treng hjelp

Det står ikkje bra til med sjøaurebestandane i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil no samarbeide med lag og foreiningar om ei omfattande kartlegging av leveområda til sjøauren. 


Publisert 01.07.2020

Høyring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet foreslår omfattande endringar i forslag til nye forskrifter.


Publisert 30.06.2020

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal er ferdigstilt etter høyringsrunden. Planen omhandlar utsettingar av anadrom laksefisk og innlandsfisk i regulerte vassdrag.