Tilskot til fiskeformål

Tilskotsordninga skal medverke til å sikre og utvikle bestandar av anadrome laksefisk, og leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk. Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem innan 15. januar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2020

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T-1/20 frå Klima- og miljødepartementet.