Gyrobekjemping

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) er ein alvorlig trussel mot norske laksebestandar. Mattilsynet har ansvaret for overvaking, førebygging og smittebegrensande tiltak. Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er tiltakshavar for bevaring og reetablering av fiskebestandane.

Publisert 05.02.2013, Sist endra 16.09.2021

G. salaris reknast for å vere den alvorlegaste menneskeskapte trusselfaktoren som har ramma norske laksebestandar. Miljødirektoratet jobbar med tiltak for å bevare infiserte laksestammar og fjerne smitta frå vassdraga.


Publisert 05.07.2024

Reetablering av lakse- og sjøaurebestandar i Raumaregionen

Arbeidet med å bygge opp igjen fiskebestandane i Raumaregionen etter kjemisk bekjemping av Gyrodactylus salaris er skildra i ein ny rapport. Innsamla materiale av laks og sjøaure til genbank er tilbakeført til elvene Rauma med Istra, Isa/Glutra, Måna og Innfjordelva i perioden 2015-2023. Undersøkingane viser at det er mogleg å bygge opp igjen levedyktige bestandar av laks og sjøaure etter kjemisk bekjemping.


Publisert 27.06.2024

Informasjon om gyrobekjemping i Driva i 2024

Etter bekjempinga av Gyrodactylus salaris i Driva i 2023, er ikkje parasitten påvist. Likevel vil det i 2024 bli gjennomført supplerande behandling med klor for å sikre at parasitten er utrydda, spesielt i områda ovanfor fiskesperra. Dette skuldast usikkerheit om parasitten framleis er til stades der.

 


Publisert 17.08.2023

Ny behandling mot dødelig lakseparasitt i gang

Den andre klor- og rotenonbehandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Drivaregionen. Funn av parasitten i elva Driva skal analyseres.


Publisert 08.08.2023

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Drivaregionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.


Publisert 26.05.2023

Årets bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Elvene i Drivaregionen skal behandles på nytt i år, og aktørene i arbeidet informerer om plan for undersøkelser og behandling.


Publisert 03.05.2023

Opent møte om kjemisk behandling av elver i Drivaregionen

Onsdag 10. mai kl. 18-20 blir det møte om behandling av elvene i Drivaregionen på Sunndal rådhus.


Publisert 04.05.2022

Opne møte om kjemisk behandling av Usma og Batnfjordselva

Tirsdag 10. mai kl. 18.00 blir det møte om behandling av Usma på Øksendal samfunnshus. Onsdag 11. mai kl. 18.00 er det møte i auditoriet på Batnfjord skule om behandling av Batnfjordselva, Skeidsdalselva og Torvikelva.


Publisert 29.03.2022

Kjemisk behandling av elvane i Drivaregionen frå midten av august

Statsforvaltaren søker Miljødirektoratet om løyve til å behandle Driva og Litldalselva med klor, og Usma og Batnfjordselva med rotenon. Målet er å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.


Publisert 16.09.2021

Stor aktivitet i elvene i Drivaregionen

I sommar har det blitt gjennomført forsøk i både Driva og Litldalselva for å finne beste metode i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i desse elvene.


Publisert 01.11.2019

Rauma friskmeldt for Gyrodactylus salaris

Elvane i Raumaregionen vart i dag friskmelde etter ein 40 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.