Gyrobekjemping

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) er ein alvorlig trussel mot norske laksebestandar. Mattilsynet har ansvaret for overvaking, førebygging og smittebegrensande tiltak. Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er tiltakshavar for bevaring og reetablering av fiskebestandane.

Publisert 05.02.2013, Sist endret 16.09.2021

G. salaris reknast for å vere den alvorlegaste menneskeskapte trusselfaktoren som har ramma norske laksebestandar. Miljødirektoratet jobbar med tiltak for å bevare infiserte laksestammar og fjerne smitta frå vassdraga.


Publisert 17.08.2023

Ny behandling mot dødelig lakseparasitt i gang

Den andre klor- og rotenonbehandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Drivaregionen. Funn av parasitten i elva Driva skal analyseres.


Publisert 08.08.2023

Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Drivaregionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.


Publisert 26.05.2023

Årets bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Elvene i Drivaregionen skal behandles på nytt i år, og aktørene i arbeidet informerer om plan for undersøkelser og behandling.


Publisert 03.05.2023

Opent møte om kjemisk behandling av elver i Drivaregionen

Onsdag 10. mai kl. 18-20 blir det møte om behandling av elvene i Drivaregionen på Sunndal rådhus.


Publisert 04.05.2022

Opne møte om kjemisk behandling av Usma og Batnfjordselva

Tirsdag 10. mai kl. 18.00 blir det møte om behandling av Usma på Øksendal samfunnshus. Onsdag 11. mai kl. 18.00 er det møte i auditoriet på Batnfjord skule om behandling av Batnfjordselva, Skeidsdalselva og Torvikelva.


Publisert 29.03.2022

Kjemisk behandling av elvane i Drivaregionen frå midten av august

Statsforvaltaren søker Miljødirektoratet om løyve til å behandle Driva og Litldalselva med klor, og Usma og Batnfjordselva med rotenon. Målet er å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.


Publisert 16.09.2021

Stor aktivitet i elvene i Drivaregionen

I sommar har det blitt gjennomført forsøk i både Driva og Litldalselva for å finne beste metode i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i desse elvene.


Publisert 28.06.2017

Åpning av fiskesperra i Driva

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde stod for den offisielle åpninga av fiskesperra i Driva mandag 26. juni. Det var Miljødirektoratet som inviterte til markeringa av Norges største fysiske fiskesperre.


Publisert 24.08.2015

Drivaregionen - informasjonsside

I dag slippes informasjonssida om drivaregionen www.drivaregionen.no.


Publisert 30.04.2014

Møte i Samarbeidsrådet for Drivaregionen

Regjeringa har for inneverande år løyvd eigne midlar til oppstart av bygginga av fiskesperra i Driva.