Årets bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Driva ved Torske bru. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal / Lars Kringstad

Elvene i Drivaregionen skal behandles på nytt i år, og aktørene i arbeidet informerer om plan for undersøkelser og behandling.

Publisert 26.05.2023

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva fortsetter som planlagt i 2023. Det er ikke funnet G. salaris i elvestrekningene som ble behandlet i 2022, med unntak av ved fiskesperra, som kan være drift av G. salaris ovenfra. I Driva ble det med e-DNA påvist G. salaris på oversiden av sperra fra prøver tatt høsten 2022. Det betyr at selv om sperra har vært i funksjon siden 2017, finnes det ungfisk av laks, hybrider (laks + ørret) eller andre vertsfisk med G. salaris på oversiden. Dette til tross for at det ikke ble funnet laksunger eller hybrider under el-fiske på 15 stasjoner ovenfor sperra i 2021 eller 2022. Driva er ei kald elv og det er ikke uventet at det kunne finnes laks med høyere smoltalder enn 5 år som ikke har vandret ut i løpet av 2022. Risikoen er omtalt i vedtaket for igangsettelse av bekjempelsen. Å komme i gang med den nye bekjempelsesmetoden, klor, ble vurdert som viktig, både for metodeutvikling og for å hindre smittespredning i Driva som var omtrent gyrofri nedenfor sperra etter storskala klorforsøk i både 2020 og 2021.

I 2023 vil man gjennomføre nye undersøkelser på oversiden av sperra for å avdekke om G. salaris kan påvises etter årets smoltutgang. Her vil både e-DNA og tradisjonell el-fiskemetode bli benyttet. Det er også aktuelt å benytte el-fiskebåt for å skaffe kunnskap om eventuelle vertsfisk. Ved bruk av el-fiskebåt er det mulig å fange større fisk som oftest er å finne på så dypt vann at den ikke fanges ved ordinært el-fiske. Tendensen i e-DNA-prøvene viser at G. salaris i størst grad påvises i øvre deler av vassdraget, ovenfor Oppdal. Det kan bli aktuelt med en behandling med klor i øvre deler av Driva høsten 2023. Nødvendig planlegging og organisering av en slik aksjon er under arbeid.  Dersom det påvises G. salaris ved prøveuttakene høsten 2023 vil en slik behandling bli igangsatt i september.

Kontaktpersoner til nyhetsmeldingen er:

Geir Moen, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, geir.moen@statsforvalteren.no, tlf. 97199829

Helge Bardal, Veterinærinstituttet, helge.bardal@vetinst.no, tlf. 99474567

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen

  • Miljødirektoratet og Mattilsynet har det overordnede ansvaret for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Norge.
  • Statsforvalteren er tiltakshaver og skal lede arbeidet med bekjempelse av G.salaris regionalt, innbefattet bevaring og reetablering av fiskebestander.
  • Veterinærinstituttet er, på oppdrag fra Miljødirektoratet, nasjonalt kompetansesenter og prosjektleder for planlegging og utførelse av bekjempelsen av parasitten, og for bevaringsarbeidet av laks og sjøørret.
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er samarbeidspartner, og leder bekjempelsen av parasitten med klor i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).
  • Lokal koordinator i Sunndal kommune bistår prosjektet i det praktiske arbeidet med bevaring, innsamling til genbank og reetablering.

Behandling av infiserte vassdrag

Gyrodactylus salaris har vært påvist i 51 norske vassdrag og i 17 smitteregioner. Det er så langt fullført kjemisk behandling i 43 vassdrag i 15 smitteregioner. 42 vassdrag er friskmeldt og 1 vassdrag kan bli friskmeldt i 2023. Behandling i de 4 infiserte vassdragene i smitteregion Driva startet i 2022, og de 4 vassdragene i smitteregion Drammen vil bli behandlet til slutt.