Naturmangfold

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 09.07.2024

Framande planter

Framande artar har stor evne til å spreie seg, og utkonkurrere stadeigne artar. Det å få kontroll på spreiinga og nedkjempe artane der det er mogleg er derfor viktig. Og du kan hjelpe til!


Publisert 24.06.2024

Kartlegging av fuktskog i 2024

Skog i våtmark og andre fuktige område er blant dei mest truga skogtypane i Noreg, og det er viktig å få kartlagt dei restane som finst igjen. To område vil bli undersøkte i Møre og Romsdal fylke i sommar.


Publisert 15.12.2022

Tilskot til ulike naturforvaltingstiltak 2023

Frist for å søkje om statlege tilskot til naturforvaltingstiltak er 15. januar 2023 for dei fleste av tilskotsordningane. Søknad sendast inn via Miljødirektoratets søknadssenter.


Publisert 10.10.2022

Møteserie om kantsonar og biologisk mangfald hausten 2022

Norsk landbruksrådgivning Nordvest og lokale Bonde- og Småbrukarlag arrangerer ein møteserie om kantsoner og biologisk mangfald i fleire kommunar i november/desember 2022. 


Publisert 20.05.2022

Verdsdagen for bier

I dag, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det påvist 208 arter, og det gjeld både humler, villbier og honningbia. Denne dagen er med på å rette fokus og betydning på desse viktige artane, som spelar ei sentral rolle for det biologiske mangfaldet og økosystema på jorda. 


Publisert 19.04.2022

Skjøtsel av trua kystlynghei

Kystlynghei er ein sterkt trua naturtype som treng skjøtsel for ikkje å forsvinne. Finn informasjon og rettleiing til å utvikle og gjennomføre bevarings- og forvaltningstiltak her! 


Publisert 11.08.2021

Vil DU vere med å kartlegge naturen vår?

Naturmangfaldet treng deg! At du registrerer artar er eit viktig bidrag til forvaltninga sitt arbeid med å sikre berekraftig bruk av naturen.


Publisert 30.07.2021

Hjelp til med nedkjemping av framande planteartar!

Framande artar regnast å vere ein av dei største truslane mot biologisk mangfald i Noreg og elles i verda. Her kan du lese meir om kva du kan gjere for å stoppe spreiinga!


Publisert 09.11.2020

Tilskot til fiskeformål

Tilskotsordninga skal medverke til å sikre og utvikle bestandar av anadrome laksefisk, og leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk. Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem innan 15. januar.


Publisert 08.08.2019

Har du slept fri ein hagerømling?

Du må passe godt på hageplantane dine. Nokre av dei kan stå på lista over planter det er forbode å innføre, omsette og sette ut. Ikkje la desse plantane stikke av frå din hage!