Akvakultur

Oppdatert 21.02.2023

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Statsforvalterens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvalterens  vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Statsforvalteren som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer


Publisert 24.05.2023

Statsforvaltaren gir utsleppsløyve til to av fire søknader om oppdrettsanlegg i Batnfjorden/Bergsøyfjorden

Statsforvaltaren har gitt løyve til matfiskanlegg for kveite i Batnfjorden og for torsk på lokaliteten Batn i Gjemnes kommune. To andre søknader om oppdrettsanlegg i kommunen fekk avslag. 


Publisert 20.09.2021

Oppdrett i Storfjorden i konflikt med villfisk

Statsforvaltaren i Trøndelag har omgjort Fjord kommune sitt dispensasjonsvedtak for etablering av to akvakulturanlegg på Smineset og Urdaneset.


Publisert 30.08.2021

Uroa for enorme utslepp i Storfjorden

Det store landbaserte oppdrettsanlegget for laks som er planlagt i Raudbergvika i Storfjorden vil sannsynlegvis gje det største enkeltståande avløpsutsleppet i Noreg. Statsforvaltaren er uroa.


Publisert 20.05.2020

Miljødirektoratet opprettheld Fylkesmannen sitt avslag på auke i MTB på lokalitet Dryna grunna korallførekomstar i området

Det siste året har Fylkesmannen i Møre og Romsdal pålagd fleire oppdrettarar å kartleggje moglege korallførekomstar i nærleiken til anlegga deira.


Publisert 12.05.2020

Søknadar om mellombels auka MTB på lokalitetsnivå grunna korona

Søknadar om mellombels endring av MTB på lokalitetsnivå grunna koronasituasjonen skal sendast på eige søknadsskjema.


Publisert 24.03.2020

Utfordringar med utføring av C-undersøkingar grunna koronavirus

Grunna dei tiltak myndigheitene har satt i verk for å hindre spreiing av koronaviruset i befolkninga, ser vi at det kan bli ei utfordring for nokre akvakulturanlegg å få utført planlagde C-undersøkingar ihht. NS9410:2016.


Publisert 06.08.2019

Funn av korallar i nærleiken til oppdrettsanlegg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har pålagt 4 oppdrettarar å kartleggje moglege førekomstar av korall i nærleiken til anlegga deira.


Publisert 15.06.2018

Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.


Publisert 07.04.2014

Oppdrett ikkje kjelde til kadmium i krabber

Fiskeoppdrett er truleg ikkje årsak til høge kadmiumnivå i taskekrabbe. Nye undersøkingar viser at kadmiumnivåa rundt oppdrettsanlegg ikkje er spesielt høge i dag. Les meir på miljødirektoratet.no!


Publisert 01.04.2014

Risikovurdering 2013 - Lakselus og rømd fisk er mest problematisk

I "Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013" gir Havforskningsinstituttet ein oppdatert kunnskapsstatus og risikovurdering av miljøverknadene av norsk fiskeoppdrett, dyrevelferd i norsk lakseoppdrett, samt bruk av reinsefisk i oppdrettsanlegga. Les meir på HI sine nettsider!