KUNNGJERINGAR

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 


Publisert 22.05.2024

Vedtak om endring av løyve etter forureiningslova til biogassanlegg (Havila Biogass AS)

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gjort endringar i Havila Biogass sitt løyve etter forureiningslova til mottak av biologisk avfall for produksjon av biogass i Molde kommune.


Publisert 02.05.2024

Vedtak om mellombels utsleppsløyve for prosessvatn i tilknyting til bygging av Kongshaugen reinseanlegg i Sula

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal vedtek å gjeve Sula kommune mellombels utsleppsløyve etter forureiningslova til utslepp av prosessvatn ved berguttak i tilknyting til bygging av Kongshaugen reinseanlegg på Sula, gnr. 58 bnr. 1.


Publisert 16.04.2024

Sætre Matfisk AS får utsleppsløyve for landbasert akvakulturanlegg i Vestnes

Verksemda får løyve etter forureiningslova til produksjon med ei ramme på 3000 tonn matfisk av laks, aure og regnbogeaure i året på ny lokalitet Daugstad III.


Publisert 03.04.2024

Løyve til utfylling langs E136 i Ålesund - Meierikaia til Color Line Stadion

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til utfylling med massar i tilknyting til etablering av gang- og sykkelveg.


Publisert 26.03.2024

Vedtak om løyve til utslepp for Nordic Halibut AS avd. Midsund ved lokaliteten Forneset

Verksemda får løyve etter forureiningslova til landbasert oppdrett av kveite i Molde kommune.


Publisert 21.03.2024

Vedtak om løyve til utslepp ved tiltak i sjø ved Brosundet i Ålesund

Statsforvaltaren vedtek løyve til utslepp etter forureiningslova til tiltak i sjø ved Brosundet i Ålesund kommune.


Publisert 19.02.2024

Utsleppsløyve til tiltak i sjø ved Vikan havn i Smøla kommune

Statsforvaltaren vedtek utsleppsløyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved Vikan havn i Smøla kommune for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.


Publisert 25.01.2024

H I Giørtz Sønner AS - endra utsleppsløyve for utfylling i Sula

Etter søknad frå verksemda har Statsforvaltaren i Møre og Romsdal endra løyvet etter forureiningslova til utfylling ved Sjukeneset.


Publisert 23.01.2024

Vedtak om løyve til utslepp ved utfylling ved Larsnesvika i Sande kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal vedtek løyve etter forureiningslova til utslepp i tilknyting til utfylling i sjø ved Larsnesvika i Sande kommune.


Publisert 15.01.2024

Endra utsleppsløyve for Ørsta/Volda lufthamn

Avinor AS får etter søknad endra utsleppsløyvet for lufthamna ved Ørsta/Volda.