Klimasnu

Eit av dei tverrfaglege satsingsområda til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal dei komande åra er klimaomstilling. Satsinga har fått namnet Klimasnu.

Klimaendringane er ei av dei største utfordringane vi står ovanfor, og Statsforvaltaren skal medverke til gjennomføring av den nasjonale klima- og miljøpolitikken.

I tråd med visjonen vår - ei trygg framtid for folk og natur, skal vi arbeide for å redusere klimagassutslepp i fylket. Vi skal også bidra til at samfunnet blir godt budd på, og blir tilpassa eit klima i endring.

Satsinga Klimasnu skal

  • vere ein regional pådrivar for klimagassreduksjon og klimatilpassing
  • styrke klimakompetansen, både internt i embetet, ute i kommunane og ved andre sentrale aktørar
  • utvikle fylket i ei klimavennleg retning for å nå lågutsleppssamfunnet
  • sørge for at Møre og Romsdal er klar til å takle klimaendringane som kjem

Satsinga er forankra i Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sin strategiplan for perioden 2020-2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.02.2023

Klimasats 2023


Publisert 22.11.2022

Frå Black Week til klimasnu!

«Vi er i vårt livs kamp. Og vi taper. Klimagassutsleppa fortsett å auke. Globale temperaturar fortsett å stige. Planeten vår nærmar seg raskt vippepunktet som vil gjere klimakaoset irreversibelt. Vi er på motorvegen til klimahelvete med foten på gasspedalen.»


Publisert 07.10.2022

Meir bruk av tre i offentlege bygg - søk om midlar til kommunen sine prosjekt!

Ønsker din kommune å bruke meir tre i byggeprosjekt? Kanskje de også har ambisjonar om sirkulære løysingar? Då kan de søke om støtte og få inntil 40 000 kroner som de kan nytte til utgreiing, forprosjekt eller studieturar.


Publisert 09.08.2022

Velkommen til regional plan- og klimakonferanse!

Meld dykk på årets viktigaste samling!

Her vil du treffe alle kommunane i Møre og Romsdal, og saman skal vi finne vegen mot eit meir berekraftig samfunn. Det blir faglig påfyll og erfaringsutveksling.


Publisert 19.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


Publisert 13.05.2022

Godt oppmøte på kurs i klimabudsjett

Over 50 deltakarar frå kommunar i heile fylket var samla for å lære meir om klimabudsjett som styringsverktøy. Vi fekk mange nyttige tips undervegs. No kan du sjå heile kurset i opptak her!


Publisert 08.02.2022

Ny podkastepisode er ute: «Klimasnu – ei nødvendig omstilling»

I Møre og Romsdal står vi midt i eit Klimasnu. Lytt til denne podkasten, for å høyre kva vi meiner med det, og om kva for grep kommunane tar, og kan ta, for å få ned klimagassutslepp.


Publisert 17.01.2022

Søk klimasatsmidlar for 2022 no!


Publisert 27.09.2021

Siste sjanse! - Klimasats 2021

Innan 15. november kan kommunar søke om klimasatsmidlar for ladepunkt, for meirkostnader grunna klimatiltak i innkjøp og for kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg.


Publisert 01.09.2021

Kommunane og Klimasnu: Ta vare på myra!

Øydelegg du myra risikerer du å sleppe ut karbon som har vore lagra sidan istida. Med god planlegging kan kommunen ta vare på myra som karbonlager.


Kontaktpersonar

Klimaomstilling

Med klimaomstilling meiner vi både endringar i samfunnet som gjer det mogleg å redusere klimagassutslepp og endringar som bidrar til at samfunnet er godt budd på og tilpassa eit klima i endring. 

 

KLIMAGASSREDUKSJON

For å bremse den globale temperaturstiginga i tråd med Parisavtalen må store kutt i utsleppa på plass innan 2030. Det er behov for ei stor omstilling av samfunnet i Noreg, òg i Møre og Romsdal. Får å få til dette, må det settast inn tiltak og verkemiddel for å redusere utsleppa, men òg for å auke opptak av klimagassar.

 

KLIMASTILPASSING

Klimatilpassing inneber å tilpasse seg eit klima i endring. Både for å hindre eller redusere skade, men òg for å utnytte moglegheitene som endringane kan føre med seg. Å ta omsyn til eit klima i endring er naudsynt for å gjere samfunnet meir motstandsdyktig – i dag og i framtida.