Klima

Gjennom Klima- og miljøprogrammet kan Statsforvaltaren løyve prosjekttilskot til kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak innan klimagassutslepp, klimatilpassing, vassmiljø, kulturlandskap og naturmangfald.

Måla for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

 • At mat skal produserast med god ressursbruk og minst mogeleg forureining, klimagassutslepp og tap av biomangfald
 • Å auke landbruket sitt miljøbidrag, som kulturlandskap, biologisk mangfald, karbonbinding og produksjon av biogass.
 • Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endra klimatilhøve, med sikte på å oppretthalde eller auke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursane

Programmet støttar praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som kan bidra til at vi når desse måla

Desse kan søkje om tilskot:

 • Landbruksføretak eller andre bedrifter
 • Fag- eller næringsorganisasjonar
 • Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø
 • Forvaltningsorgan som arbeider for betre miljøpraksis

 

I høve klimakutt i landbruket minner vi om desse to tilskuddsordningane gjennom Enova og Innovasjon Norge

Enova har frist 01.10. for følgjande tema:

 • Spillvarmeutnytting
 • Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosessar
 • Batteripakke og ny landstraum, der batteri bidrar til å redusere belastninga på nett og på land. Temaet gjeld tiltak på forflåte
 • Utgreeing av klima- og energitiltak

Du kan lese meir på Enova si nettside

Innovasjon Norge gjev tilskot for å auke bruk av fornybar energi i landbruket gjennom støtte til:

 • utgreiingar og kompetansetiltak
 • investeringar

Meir informasjon på Innovasjon Norge si nettside 


Publisert 26.02.2024

Utlysing av midlar til klimavennlege offentlege bygg - ny frist 1.5.2024

Ynskjer din kommune at bygg-, anlegg- og eigedomssektor tek større omsyn til miljø og berekraft? Har kommunen ambisjonar om sirkulære løysingar for bygg og eigedom? Då kan kommunen søke om støtte på inntil kr 40 000 til utgreiing, forprosjekt, kurs eller studieturar.


Publisert 16.06.2023

Informasjon om biogass i landbruket for kommunane

Nyleg heldt Statsforvaltaren i Møre og Romsdal eit miniseminar om landbruksbasert biogass for kommunane, med fokus på teknisk vurdering av søknad, og høyring på utsleppsløyve.


Publisert 19.04.2022

Klimasmarte landbruksbygg

Saman med Statsforvaltaren i Vestland og Trefokus AS har Statsforvaltaren i Møre og Romsdal laga ein rettleiar for klimasmarte landbruksbygg.


Publisert 08.04.2022

Klimasnu – eit landbruk i omstilling

Vi må snu oss rundt og stoppe klimaendringane. Hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er arbeidet med klimaomstilling ei hovudsatsing - kalla Klimasnu. Her har landbruket og landbruksavdelinga ei tydeleg rolle.


Publisert 07.03.2022

Søk om midlar til Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitiske mål innan klima og milijøfeltet.


Publisert 10.08.2021

Varsellampene blinkar i ny delrapport frå FNs klimapanel

Alvorlege klimaendringar er i full gang. Utsleppa av klimagassar har auka sidan siste hovudrapport frå klimapanelet som kom i 2014. Det er framleis mogleg å nå måla i Parisavtala, viss vi vil og gjer det som skal til.


Publisert 13.04.2021

Søk om midlar frå Klima- og Miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitiske mål innan klima og miljøfeltet.


Publisert 10.05.2019

Aksjon for innsamling av mekanisk avfall

I Møre og Romsdal blir det no satsa på å samle inn og gjenvinne gammalt, utrangert mekanisk avfall. Gamle landbruksmaskiner, reiskap, oljefat, tankar og anna mekanisk utstyr blir mange plasser sett bort i kanten av eit jorde eller i skogen, når det blir utrangert. No kan det bli ei endring på det.


Publisert 21.03.2018

Søk om midla frå Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå måla for klima og miljø i landbrukspolitikken, gjennom å gj tilskot til kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak.