Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


07.01.2022

Frå båsfjøs til lausdriftsfjøs? No kan du få hjelp til å finne gunstige fjøsløysingar!

Landbruk Nordvest og TINE tilbyr i eit nytt prosjekt rådgjeving til mjølkeprodusentar som ynskjer omstilling grunna nye krav til driftsbygningar.


05.01.2022

Webinar om kunnskapsgrunnlaget for jordvern

NIBIO arrangerer webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern. Webinaret er felles for Møre og Romsdal og Vestland fylke, og vert halde onsdag 26. januar.


05.01.2022

Korleis hindre at landbruksplast kjem på avvegar?

Plast er eit viktig materiale for landbruket, men også ei kjelde til forureining. Korleis kan vi handtere landbruksplasten slik at han ikkje kjem på avvegar?


20.12.2021

Motorsenter utfordrar jordvernet på Gossen

Gossen Motorsenter i Aukra kommune vil utvide anlegget sitt, men kjem i konflikt med ei stor dyrka mark på 20 dekar. Statsforvaltaren er interessert i å finne ei løysing for motorsenteret, men vil ikkje godta inngrepet og omfanget som er skissert.


16.12.2021

Eikesdalen er Utvald kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Eikesdalen i Molde kommune vil frå 2022 få status som Utvald kulturlandskap i jordbruket. I grunngjevinga er Eikesdalen omtalt som eit moderne jordbrukslandskap med lang brukshistorie i dalføre på Nordvestlandet. Det er også lagt vekt på at landskapet har ein eineståande førekomst av edellauvskog med ein spesiell haustingstradisjon.


14.12.2021

Bygging av brannstasjon på dyrka mark i Stordal

Fjord kommune har vedteke bygging av brannstasjon på dyrka mark i Stordal. Som kompenserande tiltak skal all matjorda ivaretakast og brukast vidare til matproduksjon.


03.12.2021

Landbruket i Møre og Romsdal – utvikling siste 20 år

Som del av arbeidet med ny fylkesstrategi for landbruket i Møre og Romsdal har Statsforvaltaren utarbeidd eit statistikkgrunnlag. Det viser nivå og utvikling for ein del sentrale produksjonar.


02.12.2021

Utvikling i tal jordbruksføretak

I 2021 har 2387 føretak søkt om produksjonstilskot i jordbruket. Dette er ein svak nedgang samanlikna med fjoråret og i tråd med utviklinga dei siste åra.


26.11.2021

Landbruksdirektoratet einige med Statsforaltaren i konsesjonssak

Statsforvaltaren sitt vedtak om å avslå søknad om konsesjon for kjøp av kommunal skogteig er handsama som klagesak hos Landbruksdirektoratet. Statsforvaltaren sitt vedtak om å avslå konsesjon vart ståande.


25.11.2021

Fleire nye biovarmeanlegg i Møre og Romsdal

Frå 2016 til i dag har totalt 17 føretak i Møre og Romsdal fått støtte frå Innovasjon Norge gjennom bioenergiprogrammet. Her er støtte til gardsvarmeanlegg, anlegg for varmesal, varmeanlegg for veksthus, biogassproduksjon, lager- og tørkeanlegg for brenselsflis, konsulenthjelp til forstudiar, forprosjekt og utrekningar og kompetanse- og informasjonstiltak


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel