Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

23.06.2022

Tilskot til drenering av jordbruksjord - auka tilskotssatsar frå 1. juli 2022

I årets jordbruksforhandlingar blei partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1.juli 2022.


20.06.2022

Tilskot ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon. Klimabetinga avlingssvikt må varslast snarest

Jordbruksføretak kan søkje om erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga avlingssvikt i plante- og honningproduksjonen. Det er viktig at mogleg svikt blir varsla til landbrukskontoret i kommunen.


14.06.2022

Tilskot til kommunal jordvernstrategi

Kommunar kan søkje midlar til å utarbeide eigne jordvernstrategiar – frist 30. juni.


10.06.2022

Ny podkast: Jordvern

Skal vi bygge ny veg eller ny bustad? Eller bør vi ta vare på matjorda som ligg der vi vil bygge? Jordvernet i Noreg tar vare på dyrka mark. Men kvifor er jordvern så viktig? Og kven er det som bestemmer kva vi bruker jorda vår til?

 


02.06.2022

Hustadvika får jordeigenskapane sine kartlagt

Kartleggarar frå NIBIO undersøker no dyrkajorda i Hustadvika. I starten av mai fekk landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren vere med ut for å sjå på og lære meir om jordsmonnkartlegging.


19.05.2022

Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Dette spørsmålet skal ei kartlegging hos dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal prøve å gje svar på.


16.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


11.05.2022

Inn på tunet-veka (veke 45)

Sett av veke 45 til å lære av erfaringane frå Inn på tunet-løftet og arbeidet i dei utvalde pilotfylka.


11.05.2022

Store skogressursar i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal får stadig meir skog. Mykje av skogen er hogstmogen.


28.04.2022

Kulturlandskapet - til lyst og nytte

Den siste tida har interesse for å dyrke eigen mat gitt kulturlandskapa våre ein ny verdi. Jorda kan nyttast meir intensivt når behovet melder seg – i alle fall om ho har vore godt skjøtta. I eit større perspektiv er det god matberedskap å halde jordbruksareala i hevd.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel