Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

06.10.2022

Meir bruk av tre i offentlege bygg - søk om midlar til kommunen sine prosjekt!

Ønsker din kommune å bruke meir tre i byggeprosjekt? Kanskje de også har ambisjonar om sirkulære løysingar? Då kan de søke om støtte og få inntil 40 000 kroner som de kan nytte til utgreiing, forprosjekt eller studieturar.


06.10.2022

Velkommen til Inn på tunet - uka!

Har dykk behov for tilpassa tilbod som gir mestring, utvikling og trivsel for menneske i alle aldre?
I Inn på tunet-uka kan du få innsikt i mogelegheitene Inn på tunet kan gi.


26.09.2022

Ny søknadsrunde for mentorordninga i landbruket

Er du ny bonde kan du søkje om å få delta i mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Tilbodet er gratis. Søknadsfrist er 1.desember. 


23.09.2022

Stort engasjement på samling for kommunal jordbruksforvaltning

Den 21.-22.september arrangerte Statsforvaltaren forvaltningssamling for dei kommunale landbrukskontora i Møre og Romsdal. Samlinga hadde eit variert program og god deltaking frå alle kommunane.


20.09.2022

Invitasjon til fagdag for Inn på tunet-tilbydarar

Statsforvaltaren inviterer til fagdag for Inn på tunet-tilbydarar onsdag 19. oktober kl 09.30 – kl 16.00 på Scandic Hotel Alexandra i Molde.


08.09.2022

Kystskogkonferanse med statsrådbesøk

– Vi har eit godt regionalt næringsliv innan tre. Det merkelege er at trea vi foredlar som regel ikkje kjem frå vestlandsk skog. Ofte ikkje eingong frå norsk skog. Vi må sjå høve til å foredle tømmeret vi produserer her i fylket. Ein slik bruk av råstoff er klimavenleg, kortreist og gir moglegheit for ombruk og lokal verdiskaping, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


07.09.2022

Stor interesse for besøk av Matgledekorpset

Heile 19 sjuke- og aldersinstitusjonar i Møre og Romsdal har søkt om å få besøk av Matgledekorpset i haust. Auka mat- og måltidsglede til eldre er eit viktig satsingsområde for mange institusjonar.


06.09.2022

Kulturlandskapsprisen – ein honnør

– Det betyr utruleg mykje for oss å få denne prisen, seier Gudmund Kårvatn. Saman med kona Cathrine fekk han Kulturlandskapsprisen i dag. ­


06.09.2022

Ekstrautbetaling produksjonstilskot

I denne veka og i neste veke blir det utbetalt ekstra produksjonstilskot for 2022.


01.09.2022

Kulturlandskapsprisen 2022 til Gudmund og Cathrine Kårvatn

Gudmund og Cathrine Kårvatn får kulturlandskapsprisen i 2022. Garden deira, Kårvatn, ligg øvst i Todalen i Surnadal kommune. Garden vert driven imponerande allsidig og godt for folk og fe.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel