Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


16.05.2024

Søk støtte til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar

Føremålet med kommunale jordvernstrategiar er auka kunnskap om jordbruksareala og jordvern i planprosessar. Målet er å redusere nedbygging av jordbruksareal i kommunen.


14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


29.04.2024

Utan matprodusentar, ingen kokkar

Dette var bodskapen til stjernekokk Nils Flatmark under samlinga for lokalmataktørar ved Storfjord Hotell i Møre og Romsdal nyleg. «Uten produsentar, ingen råvarer. Ingen råvarer ingen kokker», uttala han.


26.04.2024

Overvaking av skog og skogskadar i Møre og Romsdal

Skogskadar er eit stort fagområde som handlar om skadar forårsaka av insekt, sopp, dyr og klima. Offentlege skogbruksmyndigheiter har eit særleg ansvar for overvaking av skogskadar.


24.04.2024

Eit landskap fullt av liv!

Gjennom tusenvis av år har vi menneske, i lag med beitedyr, forma kulturlandskapet; slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Vi har laga eit panorama for insekt og planter av ulik art – eit mangfald som gir liv.


24.04.2024

Vil Woodcoat stoppe gransnutebilla

Gransnutebilla fører til at mange små granplanter døyr i fylket vårt. I år vil Allskog prøve om middelet woodcoat kan hindre billa å gjere skade.


16.04.2024

Tydelegare krav til å forynge skog

Skogeigar har plikt til å få opp att ny skog etter hogst. Nye endringar i forskrifta skal gjere det enklare for kommunane å følgje opp denne plikta.


11.04.2024

Auka fylkesramme til dreneringsordninga

Møre og Romsdal har fått 2 millionar kroner ekstra til drenering av jordbruksjord.


Endra 05.04.2024

Finansiering av landbruksoppdraget til kommunane

Statsforvaltaren får frå tid til anna spørsmål om kor stor bemanning bør vår kommune ha innan landbruksområdet.


21.03.2024

Utbetaling produksjonstilskot for søknadsomgangen 2023

I midten av februar 2024 vart det utbetalt litt over 1,1 milliardar kroner i produksjonstilskot og avløysartilskot til bøndene i Møre og Romsdal.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt er ei felles nyheitsteneste på nett, med artiklar om landbruk og landbruksbaserte næringar. 

Les Fylkesnytt her ...

Kva er berekraftig matproduksjon?

Nettsida bærekraftigmatproduksjon.no syner på ein pedagogisk måte den kompliserte samanhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følgjer familien Hansen som stiller nokre spørsmål før dei kan bestemme seg for kva dei skal ha til middag. Mellom anna lurer dei på: "Skal vi velje vegetarburgar eller hamburgar?", "Har dyra hatt det bra?", "Er det så viktig at maten er produsert i Norge?" og "Kva kostar det eigentleg?".

Nettsida passar fint for å formidle korleis maten blir produsert. Bruk gjerne nettsida i skolen!

Sida er produsert i samarbeid mellom Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark og fleire miljø- og landbruksorganisasjonar.